Certifiering av ledningssystem för smältsvetsning av metalliska material - ISO 3834

Med ett certifierat ledningssystem enligt SS-EN ISO 3834:2005 Ledningssystem för smältsvetsning av metalliska material visar ert företag medvetenhet och aktivt arbete med att säkra svetsprocessen i produktion. Det finns fördelar med att inneha en certifiering.

Varför certifiering enligt SS-EN ISO 3834?

 

Ställer era kunder krav på hur ni styr er svetsprocess? Har ni råd att inte certifiera er verksamhet mot kraven i ISO 3834?

Marknaden ställer idag alltmer krav på att leverantörer ska visa sin förmåga att leverera svetstekniska produkter och tjänster som svarar upp mot definierade svetstekniska kvalitetskrav. SS-EN ISO 3834 är en internationell standard för att kvalitetssäkra svetsprocessen i företag som tillämpar svetsning på olika typer av konstruktioner och material.

Det finns tre standarder som företag kan erhålla certifiering emot beroende på produkt/tjänst som levereras:

• SS-EN ISO 3834-2:2005 - omfattande kvalitetskrav tex tryckkärl, dynamiskt belastade konstruktioner.

• SS-EN ISO 3834-3:2005 - normala kvalitetskrav stålkonstruktionen tex statisk belastade konstruktioner.

• SS-EN ISO 3834-4:2005 - enkla kvalitetskrav tex cykelställ.


Standarden SS-EN ISO 3834-1 Kvalitetskrav för smältsvetsning  av metalliska material.

- Del 1: Kriterier för val av tillämpligs nivå för kvalitetskrav (ISO 3834-1:2005) anger hur företag kan välja rätt standard med avseende på vilken typ av produkter samt kundkrav som gäller för verksamheten.


En certifiering enligt SS-EN ISO 3834 syftar till att visa intressenter att samtliga led i produktframtagningsprocessen säkras m a p svetsning. Nedanstående visas några punkter på innehållet i standarden:
• Material och tillsatsmaterial
• Svetspersonal ex. EN 287 certifierade svetsare
• Kontroll och provning, visuell kontroll, oförstörande och förstörande provning
• Utrustning, svetsmaskiner, jiggar, fixturer etc.
• Framtagning av svetsprocedurbeskrivningar, WPSer.
• Framtagning av tillämpliga procedurkvalificeringar, WPQR.

 

Vad innebär en certifiering av ledningssystem för smältsvetsning?


Certifiering innebär att ett ackrediterat certifieringsorgan regelbundet granskar företagets ledningssystem för svetsning och tillämpningen av detta. Genom tredjepartscertifiering enligt internationella standarder underlättas samarbete mellan organisationer i en alltmer globaliserad värld. RISEs arbete med certifiering bygger på dialog och samarbete. Vi vill med våra revisioner bidra till att utveckla våra kunders ledningssystem för svetsning. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att organisationer ska få största möjliga nytta av sitt ledningssystem för svetsning.

Många företag väljer att integrera ledningssystemet i ett verksamhetssystem. RISE certifiering kan erbjuda samordnade revisioner för bl.a. kvalitet, miljö, arbetsmiljö och produktcertifiering enligt EN 1090. EN 1090 är obligatorisk för alla tillverkare av bärverk i byggnadsverk och innebär att när man erhållit certifikat kan man CE-märka sina produkter.


Med ett certifierat ledningssystem visar ert företag medvetenhet och aktivt arbete för att förbättra kvaliteten i processer och produkter. Ett av mervärdena är att ni ökar konkurrenskraften och minskar kvalitetsbristkostnaderna då förebyggande åtgärder är billigare än de korrigerande. Vi på RISE Certifiering ser våra revisioner som en del i ert förbättringsarbete, som leder till er affärsnytta.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Henrik Tillander

Tel: 010-516 55 61

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.