CE-märkning av personlig skyddsutrustning

Den 21 april 2018 trädde den nya förordningen om PPE, (EU) 2016/425, i kraft och ersatte då det gamla direktivet 89/686/EEG. Man kunde under en övergångstid på 1 år släppa ut produkter på marknaden både enligt det gamla direktivet och den nya förordningen.

Certifikat utfärdade enligt det gamla direktivet kommer att gälla under sin angivna giltighetstid, dock max till och med 21 april 2023. Man kan alltså använda dessa certifikat som underlag även efter 21 april 2019, MEN från den 21 april 2019 måste man följa den nya förordningens krav, dvs man måste skriva en ny deklaration om överensstämmelse och följa de nya reglerna fullt ut.

RISE är sedan lång tid anmält organ (Notified Body) för certifiering av personlig skyddsutrustning enligt direktiv 89/686/EEG och är även anmält organ för den nya förordningen, i samma omfattning som tidigare. Mera info om övergången finns via länkar till höger.

Certifieringen ger tillverkaren möjlighet att CE-märka produkten, vilket är en nödvändighet för att kunna släppa ut produkten på den europeiska marknaden. Eftersom det är en förordning verkar den direkt utan att någon nationell föreskrift krävs.

För tillverkare av personlig skyddsutrustning av kategori II och III måste tillverkaren anlita ett s.k. anmält organ som genom en typkontroll bekräftar att produkten uppfyller tillämpliga krav i direktivet/förordningen. Typkontrollen sker mot en harmoniserad europeisk standard, om en sådan finns. Efter godkänd typkontroll utfärdas ett intyg om EU-typkontroll (benämns ibland certifikat). När det gäller kategori III-produkter måste tillverkaren förutom typkontrollen också låta ett anmält organ kontinuerligt kontrollera de tillverkade produkterna. Detta kan ske genom kontroll av produkterna alternativt granskning av tillverkarens kvalitetssystem. Tillverkaren väljer själv vilket alternativ som skall tillämpas.

Tjänster
RISE har behörighet som anmält organ för personlig skyddsutrustning inom följande områden:

 • Typkontroll enligt förordningens modul B

För kategori III produkter även:

 • Granskning av produkter från produktionen enligt förordningens modul C2
 • Granskning av kvalitetssystem enligt förordningens modul D

Områden och kontaktpersoner (se även till höger):

 • Fallskyddsutrustningar (selar, linor, falldämpare, glidlås): Klas-Gustaf Andersson
 • Huvudskydd (Hjälmar mm såväl för yrkesbruk som för fritid, ansikts- och halsskydd för ishockeyspelare): Klas-Gustaf Andersson
 • Skydd för kampsport mm: Klas-Gustaf Andersson
 • Skyddskläder för hög synbarhet: Maria Nilsson Tengelin
 • Reflexer: Maria Nilsson Tengelin
 • Ögonskydd allmänt: Stefan Källberg
 • Skyddsglasögon för innebandyspelare: Lars-Åke Henriksson
 • Sågskyddskläder mm: Louise Johansson (RISE SMP)
 • Granskning av kvalitetssystem enligt modul D: Lennart Aronsson

 

Förordningens text kan läsas och laddas ner från kommissionens hemsida, där man också kan få information om vilka standarder som har harmoniserats. Att en standard har harmoniserats betyder bland annat att man vid framtagandet har tagit hänsyn till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i förordningen. Standarder kan köpas från SIS.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.