P-märkning av byggsystem för takkonstruktioner och taktäckning

För att kunna avgöra ett byggsystems prestanda (inklusive anslutningsdetaljer) så behöver provning och utvärdering ske. De flesta varianter av takkonstruktioner, taktäckning och skikt i tak kan kvalitetssäkras genom P-märkning enligt Certifieringsregel 063.

Certifikat

Genom att låta P-märka ett byggsystem erhålls ett intyg av att krav i Boverkets byggregler uppfylls samt ytterligare högre krav som marknaden och RISE ställer. P-märkt byggsystem ska framförallt säkerställa förväntad funktion och förebygga att problem och reklamationer uppkommer. Vidare kan projektering, montage, marknadsföring och myndighetskontakter underlättas.

Varför P-märkning?

Förutom rena takläckage på grund av otäta anslutningar vid genomföringar eller otäta skarvar i taktäckningen så finns ett ökande problem med fukt i välisolerade tak.  För att kunna uppfylla dagens byggregler och förväntad funktion så behöver nya taklösningar tas fram. Det är ofta så att ju mer isolering som används i en traditionell konstruktion desto svårare blir det att få konstruktionen att fungera ur fuktsynpunkt. Förr användes relativt dåligt isolerade konstruktioner som gav högre temperaturer i konstruktionen vilket ledde till relativt hög uttorkningsförmåga och lägre fuktigheter. Eftersom värmepåverkan inifrån inte kan utnyttjas längre så får bland annat val av material och produkter större betydelse. Det är många funktioner och egenskaper som behöver användas för att få ett fungerande tak. För att förebygga problem och kunna uppvisa god funktion så har RISE tagit fram P-märkningsregler. Detta gör det möjligt att kunna godkänna konstruktioner.

Även om alla i byggprocessen tar ansvar, om byggherrar ställer krav, projektörer visar beräkningar och lösningar, materialleverantörer garanterar redovisade materialegenskaper och entreprenörer säkerställer korrekt utförande utifrån projekteringshandlingar, så är det ändå inte självklart att slutresultatet blir bra så länge inte konstruktionen/systemet har den rätta förutsättningen, alltså har provats och utvärderats. Nästan varje nytt byggprojekt är unikt, inte bara konstruktions och materialmässigt men också med nya aktörer, vilket gör att ”barnsjukdomar” kan förväntas. Ett sätt att minimera detta i byggprojekt är att använda sig av kvalitetssäkrat byggsystem som samtliga aktörer kan luta sig mot för att åstadkomma förväntat resultat.

Vad innefattas i P-märkningen?

Reglerna bygger på ett helhetstänkande vilket innebär att när material/produkter sätts samman till ett komplett system så ska även systemet fungera fullgott oberoende av om det finns skarvar, fogar, genomföringar och anslutningar m.m. Ingående produkter/material ska vara kompatibla med varandra och egenskapsverifierade. Ett P-märkt system får inte överlåta väsentliga egenskaper och funktion till någon annan del av takkonstruktionen.

Av ett tak krävs många egenskaper och funktioner, exempelvis: stoppa nederbörd, tillåta uttorkning om fukt oavsiktligt skulle komma in, inte orsaka brandspridning, klara vindlaster och snölaster, täta infästningar och genomföringar, genomtrampningssäkra, vara beständig och motståndskraftig över tiden med avseende på fukt, värme, kyla, UV-ljus, mikrobiell påväxt och korrosion, för att kunna skydda underliggande takkonstruktion.

Reglerna omfattar både produkten (byggsystemet) och utförandet (platsbyggande). P-märkning av det färdiga taket eller konstruktionen kräver att arbetet utförs av certifierad entreprenör. Behovet av detta är tydligt med komplexa eller känsliga konstruktioner medan det är mindre nödvändigt i andra fall.

Reglerna omfattar bland annat granskning av systemhandlingar, beräkningar, provning i laboratorium (se bild 1), fältmätningar och övervakande kontroll av platsbyggande och montage.

Bild 1. Pågående provning av regntäthet hos ett underlagstak med genomförtingar och skarvar (Olsson, 2009).

Vad kan P-märkas?

Taket blir P-märkt om certifierad entreprenör monterar ett P-märkt byggsystem. Entreprenören ska vara specialutbildad på systemet samt att montage ska stickprovskontrolleras av RISE. Dessa certifieringsregler är tillämpliga för byggsystem såsom taktäckning och hela takkonstruktioner eller skikt av takkonstruktioner. Det går t ex att P-märka:
 • Hel takkonstruktion
 • Taktäckningssystem
 • Underlagstaksystem
 • Underlagstäckningssystem
 • Luft- och ångspärrsystem
 • Takkonstruktion med bärande stomme
 • Med flera...

P-märkt byggsystem avser konstruktionen och dess anslutningsdetaljer för avsedd användning. Exempel på anslutningar kan vara vid:

 • Avloppsluftning
 • Infästning av taktäckning, isolering, läkt
 • Gavelsprång
 • Infästning av antenn
 • Infästning av stegar, bryggor, snörasskydd
 • Inklädnad vid takfot
 • Ränndal
 • Skorsten
 • Takanslutning mitt på yttervägg
 • Takavlopp (utvändig och invändig)
 • Takfot
 • Takfönster
 • Takkupa
 • Taklucka
 • Ventilationsöppning vid taknock
 • Ventilationsöppning vid takfot
 • Vindskiva
 • Ventilationskanal
 • Ventiler
 • Yttervägg
 • Övriga

I de fall flera anslutningsdetaljer är lika så räcker det att en av dem ingår i provningsobjektet.

Trygghet för alla

Genom att låta P-märka byggsystem och certifiera takentreprenörer kan problem och reklamationer förebyggas samt ge förutsättningar för att uppnå förväntat resultat. Detta är ett sätt att säkra kvaliteten på konstruktioner, skapa trygghet för entreprenörer och beställare och påvisa att Boverkets byggregler uppfylls.

Vad är P-märket?

P-märket är RISE eget certifieringsmärke. Kvalitetsmärket står för att byggsystemet och montaget är granskat och kontrollerat enligt de regler som finns för varje produktområde. P-märkningen grundar sig på marknadens behov, vilket även kan innefatta myndighetskrav. Förutom Boverkets byggregler ställs det ofta ytterligare och högre krav som marknaden efterfrågar och krav som framkommer utifrån RISE erfarenheter. Utveckling av certifieringsregler sker av RISE och remiss går till intressenter i berörd bransch.

 

För mer information, kontakta Lars Olsson, tfn 010-516 50 23, eller Leif Lundqvist, tfn 010-516 63 10.

Relaterad information

Tjänster

Väggar och tak

Dokument

Kontaktpersoner

Lars Olsson

Tel: 010-516 50 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.