Fysikaliska bestämningar

Fysikaliska bestämningar gör vi på bl.a. petroleumprodukter, betongtillsatsmedel, skumvätskor, vattenlösningar, färg och lack.

Densitet:

SP 1160  Petroleumprodukter m.m. bestämning av densitet med digital densitometer ASTM-D 4052, 10°C - 30°C och med pyknometermetoden ISO 3838 upp till 150°C.
Densitet bestäms även på andra produkter som t.ex. betongtillsatsmedel, skumvätskor, vattenlösningar och färg.

Fryspunkt:

SP 1150 Bestämning av fryspunkt för spolarvätskor enligt BS 5117 sektion 1.3:1985.
Fryspunkt bestäms även på andra lösningar ner till -40°C.

Viskositet:

SP 0537 Petroleumprodukter - bestämning av viskositet enligt ISO 3104 med Cannon-Frenske viskosimeter upp till 150°C.
Kinematisk viskositet bestäms även på vattenbaserade lösningar t.ex. skumvätskor.
Bestämning av dynamisk viskositet görs med en Brookfield LVTD, en Haake Viscotester VT5L/R eller genom beräkningar från kinematisk viskositet och densitet.

Ytspänning:

SP 0615 bestäms enligt ISO 304 med ringmetoden, Krüss Tensiometer typ K6 på t.ex. skumvätskor. 

Brännbarhet:

Bestämning av brännbarhet enligt metod beskriven i ADR-S (vägtransport)
bilaga A/Del III/Bihang A.3.

Destillation:

Destillationsegenskaperna på petroleumprodukter i atmosfärstryck bestäms enligt SS-EN ISO 3405.

Flampunkt:

Metoder utan omrörning:
- Setaflash metod SP 1333, ISO 3679, Färg, lack, petroleum och likartade produkter.
Bestämning av flampunkt under 110°C - Snabb jämviktsmetod
- Cleveland open cup metod ISO 2592, Petroleumprodukter och smörjmedel - Bestämning av flampunkt och brinnpunkt i öppen degel, används även för en del fasta produkter.

Metoder med omrörning:

- Abel Pensky metod EN 57 för färg, lack, petroleum och likartade produkter.
- Pensky Martens metod ISO 2719 för petroleumprodukter och smörjmedel.

Självantändningspunkt:

Självantändningstemperatur för flytande petroleumprodukter ASTM D 2155.

Vattenhalt:

SP 0535, ISO 3737 Petroleumprodukter - Bestämning av vattenhalt genom destillation.
Bestämning av vatten i petroleumprodukter med Karl-Fischer metod ASTM D 1744-92 och för andra lösningar enligt ASTM D E 203-75.
Vid bestämning av vattenhalt i polymerer hettas provet upp i en rörugn och vattnet leds med kvävgas till Karl-Fischerutrustningen.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Leena Andersson

Tel: 010-516 52 89

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.