Emissionsmätningar biologisk behandling

RISE Energi och cirkulär ekonomi utför emissionsmätningar rörande utsläpp till luft från biogasanläggningar, uppgraderingsanläggningar för fordonsgas, reningsverk, komposteringsanläggningar, deponier m.m.
Metanförluster

RISE Energi och cirkulär ekonomi har flera års erfarenheter av att mäta och bestämma metanförluster från biogas- och uppgraderingsanläggningar inom ramen för Avfall Sveriges system Frivilligt Åtagande. Mätningar görs också på andra typer av anläggningar som reningsverk, kompostering, deponier, där vi även arbetar med forskningsuppdrag för att utveckla och tillämpa nya mätmetoder. Vi har utrustning och metodik för läcksökning i processanläggningar.

Biofilter

Tillsammans med RISE Kemi, Material och Ytor arbetar vi med bedömning av biofilters effektivitet. Vi kan analysera luktande ämnen med kemisk analys som komplement till olfaktometrisk provtagning.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.