Biologisk återvinning av avfall

RISE har en bred kompetens inom biologisk behandling. Vi bedriver forskning samt genomför utredningar och kartläggningar inom området.

Per definition är biologisk behandling återvinning av humus, näringsämnen och/eller energi från biologiskt avfall genom aerob (kompostering) eller anarerob (rötning) behandling. I praktiken innefattar det en rad kompetensområden såsom källsortering och insamling av matavfall, val av lämpliga substrat, förbehandling av substrat, den biologiska processen, emissioner samt nyttiggörande av de produkter som produceras (biogödsel, slam, kompost, biogas).


RISE är även certifieringsorgan för Avfall Sveriges certifieringssystem för biogödsel och kompost, Certifierad Återvinning, samt ackrediterat certifieringsorgan för Svenskt Vattens certifieringssystem, REVAQ.

Vi har också kompetens att utföra den tredjepartsgranskning av hållbarhetsrapporter som krävs enligt Förordningen (2010:1532) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Vi utför även emissionsmätningar rörande utsläpp till luft från biogasanläggningar, uppgraderingsanläggningar för fordonsgas, reningsverk, komposteringsanläggningar, deponier med mera.

Emissionsmätningar biologisk behandling

RISE Energi och cirkulär ekonomi utför emissionsmätningar rörande utsläpp till luft från biogasanläggningar, uppgraderingsanläggningar för fordonsgas, reningsverk, komposteringsanläggningar, deponier m.m.Läs mer...

Besiktning och certifiering av biogödsel, kompost och slam

RISE genomför besiktning och certifiering för bland annat biogödsel, kompost och slam. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.