Analys av biometan (uppgraderad biogas), CNG, LNG och LBG

Fordonsgas inklusive biogas är ett av de mest lovande alternativa bränslena i världen idag på grund av dess värdefulla förmåner och fördelar jämfört med fossila bränslen. Sverige är världsledande inom uppgradering och användning av biogas för transporter. För att upprätthålla en positiv utveckling av denna sektor, måste flera villkor uppfyllas samtidigt, bland dem, minimerade störningar för kunderna.

Ett av de största problemen som orsakar störningar är kvaliteten på gasen. De vanligaste kontaminanterna är oljeöverföring från kompressorsystem, vatten och andra föroreningar som siloxaner, svavelföreningar (för biogas).

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Sverige har genom forskningsprojekt utvecklat metoder för provtagning och analys av ämnen som redan är reglerade i den svenska standarden SS 15 54 38 (Motorbränslen - Biogas som bränsle till snabbgående ottomotorer) eller som kommer att regleras i den framtida revideringen av standarden. Med tillgång till många olika analysinstrument och provtagare, kan vi erbjuda gasprovtagning och gasanalyser. Kvalitetssäkring av vår analys erhålls genom användning av certifierade gasblandningar och validerade analysmetoder.

Exempel på analyser som kan vi erbjuda:

• Metan, koldioxid, syre, kväve, (väte och kolmonoxid) i enlighet med ISO6974 och beräkning av fysikaliska egenskaper (densitet, Wobbe-index ..) i enlighet med ISO6976. (i provtagningspåsar)

• Svavelväte (detektionsgräns: 1 ppm vol) (i provtagningspåsar), metylmerkaptan

• Vatten (detektionsgräns: 5 ppm vol) (i cylindern)

• Ammoniak (detektionsgräns: 2 ppm-vol) (krävs särskild provtagning) (i cylindern)

• Siloxaner (enskilda och totala siloxaner som redovisas i mikrogram Si/m3) på adsorbentrör


• Andra VOC (terpener, andra svavelföreningar utan H2S och metylmerkaptan, kväveinnehållande föreningar exklusive NH3)


• Olja överföring (detektionsgräns: 2 ppmm)

Andra analyser

LNG (flytande naturgas) är en blandning av låg molekylvikt kolväten med kväve som huvud inert orenhet och metan som huvudkomponent. LBG (Liquefied Bio Gas) är i grunden samma som flytande naturgas, men produceras från biogas. Införandet av flytande gas är en viktig åtgärd när det gäller att uppnå Sveriges mål om en minskad miljöpåverkan från vägtrafiken. För att bestämma sammansättningen av LNG / LBG, är det viktigt att beräkna dess fysiska egenskaper såsom värmevärde, densitet och metantal.

Exempel på analyser som kan vi erbjuda:

LNG / LBG kvalitetsbestämning (med avseende på metan, etan, propån, butan, isobutan, C5, C6, syre, kväve, väte, koldioxid och kolmonoxid)

Beräkning av metan index och LNG / LBG densitet från sammansättningen

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.