Lufttäthetsmätning av byggnader

God lufttäthet i en byggnads klimatskal har stor betydelse bl a för byggnadens energianvändning, den termiska komforten, för att minimera risken för fuktskador samt för att erhålla önskad funktion på byggnadens ventilationssystem.

Vid nybyggnation ställs ofta krav på att arbeta med lufttätheten på ett systematiskt sätt (se ByggaL) inklusive krav på att mäta lufttätheten för att verifiera att det i projektet ställda kravet på lufttäthet uppnås. RISE utför lufttäthetmätning åt byggherrar, förvaltare och byggentreprenörer m fl. Vi har många års erfarenhet av att utvärdera byggnaders lufttäthet genom lufttäthetsmätning och luftläckagesökning.

Lufttäthet mäts enligt standard SS-EN ISO 9972:2015 och ger svar på hur mycket luft byggnadens klimatskal läcker. Det totala luftläckageflödet mäts vid 50 Pa under- och övertryck över klimatskalet och medelflöde beräknas. Flödet divideras sedan normalt med klimatskalets inre omslutningsyta Aom enligt definition i BBR (Boverkets byggregler) för att erhålla ett lufttäthetstal i enhet l/sm² (liter per sekund och kvadratmeter). Vilket lufttäthetstal som ska uppfyllas beror helt på vilket krav som ställts i det enskilda byggprojektet. 

Vi kan lufttäthetsmäta t ex avgränsade fönster- och ytterväggspartier, enskilda lägenheter, större delar av byggnader och hela byggnader. Vanligen används en så kallad blowerdoor, vilket är en benämning på fläktutrustning som placeras i en ytterdörrsöppning eller ett fönster. Med en sådan utrustning kan allt från små enskilda lägenheter till stora byggnader lufttäthetsmätas. Vi kan också samköra flera utrustningar för att lufttäthetsmäta mycket stora byggnader. Exakt hur stora byggnader vi klarar att mäta beror på hur lufttäta de är. Vi kan även utföra lufttäthetsmätning med ett eller flera mottryck när så är praktiskt genomförbart. Mottryck innebär att man vid lufttäthetsmätning av klimatskalet i en del av en byggnad, t ex en enskild lägenhet, samtidigt anlägger samma tryck i angränsande lägenheter och trapphus, för att undvika eventuella interna läckage inom byggnad som annars medför ett felaktigt stort uppmätt luftläckageflöde för den lufttäthetsmätta lägenhetens klimatskal. Huruvida mottryck behövs beror på byggnadskonstruktionen.

Vid samma tillfälle som lufttäthetsmätning utförs är det även rekommendabelt att utföra läckagesökning för att lokalisera var i byggnaden luftläckagen förekommer. Är det uppmätta luftläckageflödet större än det ställda lufttäthetskravet behöver läckagen identifieras för att kunna åtgärdas. Men även i en byggnad där det totala luftläckageflödet uppfyller det ställda lufttäthetskravet kan det finnas enskilda luftläckage som är så stora och förekommer på sådana platser att de ändå medför risk för bl a fuktkonvektionsskador eller påverkan på den termiska komforten (bl a drag och kalla golvytor). Luftläckagesökning utförs när byggnaden är satt i undertryck och utförs bl a med hjälp av värmekamera och lufthastighetsmätare (varmtrådsanemometer).

Utvärdering av en byggnads lufttäthet utförs med fördel både i byggskedet och vid färdigställande av byggnaden. Fördelen med att mäta lufttätheten, och framför allt att utföra luftläckagesökning, i byggskedet är att man kan utvärdera lufttätheten i tidigt skede när det fortfarande är förhållandevis enkelt att åtgärda upptäckta läckage. Lufttäthetsmätning i färdig byggnad ger det slutliga lufttäthetsresultatet.

Lufttäthetsmätning och luftläckagesökning är även rekommendabelt att utföra i befintliga byggnader, som en del av statusinventering inför renovering/ombyggnad eller för att utvärdera lufttäthetsrelaterade problem.  

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Lufttäthet - så här ligger det till! Vad gör vi åt det?

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Se även

ByggaL (www.byggal.se)

Kontaktpersoner

Owe Svensson

Tel: 010-516 57 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.