Byggprodukter - kemikaliekrav, miljö och hälsa

Byggprodukter skall kunna stå emot olika slags påfrestningar under lång tid. Därför innehåller byggprodukter ofta kemikalier som exempelvis förbättrar beständigheten och förmågan att motstå brand. Dylika kemikalier skall dock inte avges, varken till rumsluften eller till den yttre miljön. På avgivning och andra egenskaper som är av betydelse för hälsa, miljö och säkerhet ställs krav I harmoniserade europastandarder för byggprodukter.

En byggprodukt är avsedd att "varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav". Till exempel är träbaserade skivmaterial är vanligt förekommande byggprodukter, men träbaserade skivor kan även användas på andra sätt. Myndighetskraven på minimerad formaldehydavgivning ("emission") gäller dock oavsett om träbaserade skivor ingår i ett byggnadsverk (byggnad eller anläggning) eller ingår i möbler, köksskåp eller annan inredning.
Även utanför Europa ställs myndighetskrav på byggprodukters innehåll och avgivning av kemiska ämnen. Det förekommer också olika typer av frivilliga miljökrav, både på byggprodukter och på byggnadsverk.

Det finns ett stort antal olika metoder för att mäta innehåll och avgivning. Det gäller bland annat för återvunna restprodukter som kommer till användning i byggnadsverk och där avgivning ("utlakning") till mark eller vatten kan befaras.

Kemisk analys av luftburna ämnen, gaser och emissioner

Emissioner och gaser är en ofrånkomlig del av många tillverkningsprocesser. Vissa material kan dessutom avge kemiska ämnen eller lukt även när de nått konsument eller annan slutanvändare. Läs mer...

Restprodukter, biprodukter och avfall

Restprodukter uppkommer vid all tillverkning. I mindre skala kan det vara spån, spillbitar eller annat överblivet material. Restprodukter kan också uppkomma i biologiska eller kemiska processer. Inom gruvorna, stålverken, skogsindustrin och den kemiska industrin uppkommer stora mängder restprodukter. De flesta restprodukter kan med fördel återvinnas på olika sätt. Läs mer...

Träprodukter – lim, färg, impregnering och annan behandling med kemikalier

Furu och gran har stor användning som byggnadsvirke medan lövträ ofta används till snickerier. Oavsett användningsområde behandlas trä ofta med produkter från den kemiska industrin. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.