CE-märkning

CE-märkeCE-märkningen är en viktig del av EUs produktlagstiftning och omfattar bl a byggprodukter, elprodukter, mätinstrument, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning.

De säkerhetskrav som ställs på produkterna framgår av särskilda EU-direktiv/förordningar. Tillverkaren intygar att säkerhetskraven uppfylls genom att upprätta en deklaration om överensstämmelse*, samt att sätta CE-märket på produkten. Den kan då marknadsföras på den gemensamma marknaden.

Anmält organ

I vissa fall måste tillverkaren ta hjälp av ett anmält organ, notified body, för att styrka att produkten uppfyller kraven. Beroende på produkt, ska det anmälda organet utföra en typprovning och/eller kontrollera den fortlöpande kvalitetssäkringen. Det anmälda organet utfärdar ett intyg eller en rapport, som tillverkaren kan referera till i sin deklaration om överensstämmelse.

RISE är anmält organ för ett stort antal produktområden. Behörigheten som anmält organ, samt övriga tjänster, framgår av listan "Anmält organ" (se länk i högerlisten). Listan omfattar direktiv och förordningar inom både "new approach" och "old approach". En komplett lista över vilka new approach-direktiv/förordningar, och med vilken omfattning, RISE är anmält organ för, kan även ses på NANDOs lista (länk i högerlisten). Listan uppdateras kontinuerligt.

Olika direktiv

En produkt kan omfattas av flera direktiv/förordningar. Kontakta gärna RISE på ett tidigt stadium för att klargöra vilka krav som ställs på den specifika produkten.

RISEs id-nummer som anmält organ är 0402.

Läs även en allmän information om CE-märkning från Swedac (länk i högerlisten).

För byggprodukter där det saknas harmoniserade standarder finns även möjligheten att nå CE-märkning via Europeisk Teknisk Bedömning (ETA) som RISE Certifiering också är behörigt för.

Att CE-märka

Följande checklista kan användas inför en CE-märkning:

 • Vilket, eller vilka, direktiv/förordningar gäller för den aktuella produkten?
 • Finns det en harmoniserad standard som omfattar produkten?
 • Skaffa fram direktiv/förordning (exempelvis genom nedladdning från nando, se länk till höger)
 • Köp standarder, (t ex från SIS, se länk till höger)  
 • Vilka länder ska produkten användas i? (frågan gäller särskilt för byggprodukter)
 • Vilka egenskapskrav gäller i de aktuella länderna?
 • Vilka provningar måste utföras av anmält organ? (övriga kan tillverkaren själv utföra eller låta någon utföra - detta gäller framför allt byggprodukter).
 • Kontakta ett anmält organ som är anmält för det aktuella direktivet/förordningen, ansök om provning, kontroll och/eller certifiering. (Om man är osäker får man hjälp så  att provningsomfattningar mm kan minimeras.)
 • Bygg upp, eller anpassa befintlig, kvalitetssäkring av produktionen enligt kraven i direktiv och standard.
 • Beställ granskning av kvalitetssäkringssystemet (om så krävs).
 • Utforma märkning enligt direktiv/förordning och standard.
 • Utforma deklaration om överensstämmelse alternativt en prestandadeklaration (byggprodukt). Mall för detta finns i direktivet/förordningen.

Kontakta gärna RISE i god tid, vi har resurser och möjligheter att lotsa dig fram och hjälpa dig med nödvändiga råd och naturligtvis provningar, kontroller och certifieringar!

 

*När det gäller byggprodukter, upprättar man en prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.