Besiktning och certifiering av biogödsel, kompost och slam

SP utför besiktning på komposteringsanläggning

RISE är idag certifieringsorgan för Avfall Sveriges certifieringssystem för biogödsel, SPCR 120, och kompost, SPCR 152. RISE är även ackrediterat certifieringsorgan för Svenskt Vattens motsvarighet för avloppsreningsverk, REVAQ, SPCR 167.

RISE har även tagit fram certifieringsregler för P-märkning av anläggningsjord, SPCR 148, samt utför tredjepartskontroll hos tillverkare av anläggningsjord som är anslutna till certifieringssystemet.

Samtliga certifieringar är frivilliga och innebär att anläggningen aktivt arbetar med sitt miljö- och kvalitetsarbete. Vid tredjepartskontrollen granskas hela anläggningen, från inkommande material till slutprodukt och dess användning.

RISE erbjuder informationsmöten och rådgivning vid intresse inför en certifiering. I arbetet med certifiering utförs förbesiktningar samt hygienbesiktning. Vi kan även hjälpa till med tolkning av förordningen om animaliska biprodukter samt annan för biologisk behandling relevant lagstiftning.

I samarbete med Avfall Sverige anordnar RISE årligen kursen ”Certifiering av biogödsel och kompost” i Borås. Kursen är obligatorisk för certifiering och riktar sig till ansvariga och personal på biogas- och komposteringsanläggningar.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.