RISE Förbränningslabb i Borås- ett förbränningstekniskt centrum för utrustning och bränslen upp till 500 kW

Du har utrustningen, bränslet eller frågorna – vi har testriggarna, analysmöjligheterna och kompetensen!

Nya biobränslen och småskalig teknik med hög tillgänglighet och enkel skötsel – en önskedröm för både tillverkare och konsumenter! Alla som försökt elda askrika pellets eller agrobränslen vet att det inte alltid går så lätt och att olika bränslen ställer olika krav. Även utrustning för rena träbränslen utvecklas kontinuerligt, och nya idéer kan behöva testas och gamla utvärderas.

Med vår erfarenhet från småskalig eldning av ved och träpellets och från agrobränslen kan vi hjälpa er med råd och praktiska tester, antingen frågeställningen gäller bränslekvalité, askkemi, säkerhet, förbränningsprocessen, emissioner eller korrosion.

Bilden visar brinnande träflis i en stokereldad panna. Flispannor är exempel på utrustning som testas och certifieras på RISE Förbränningslabb i Borås.

Bränslekvalité

Ett första svar på frågan "Kan man elda det här?" ges av en bränsleanalys. Vårt kemilabb analyserar värmevärde, fukt- och askhalt, och andelen brännbara ämnen. Analys av huvudelement i askan (kalcium, kalium, fosfor, svavel, klor etc) berättar en hel del om när bränslet börjar sintra och slagga, om påslag och korrosion måste tas i beaktande och om stofthalterna kan bli betydande. Analys av spårelement (kadmium, zink, bly, arsenik mm) kan peka på behov av rening och speciell behandling av restprodukter. Bränslets kvävehalt ger en fingervisning om halten kväveoxider i rökgaserna. Även fysikaliska egenskaper, som densitet, andel finfraktion, flytegenskaper etc ger information om hur bränslet beter sig. Analyserna utförs enligt etablerade standarder och metoder men vi utvecklar även egna kundanpassade metoder.   

Bränslepellets och slagg från rörflen.

Agrobränslen - bränslen från jordbrukssektorn som halm, spannmål, raps, energigräs, hampa mm, utgör en ännu outnyttjad resurs. Sintringsbenägenhet kan undvikas t.ex. med rätt eldningsteknik, med additiv eller genom att blanda bränslen på ett optimalt sätt.

Förbränningstester

"Hur uppför sig ett visst bränsle i just min brännare eller panna?" Vissa delar av förbränningsprocessen kan bedömas med blotta ögat, andra kräver mätteknik för att kunna värderas på ett riktigt sätt. Hur värmeutbytet inverkar på utbränning och slaggning i glödbädden, hur finjusteringen av luftfördelningen påverkar kolvätehalten, hur mycket av det osynliga stoftet kan undvikas med rätt inställning, etc.

Stoftpartiklar uppdelas i storleksfraktioner i
en lågtrycksimpaktor och skickas till analys.

Vi har konventionell mätutrustning för temperatur, rökgasanalys och stoftmätningar, men även avancerad utrustning för analys av partiklar och de gasformiga ämnen som kan bildas. Med din utrustning monterad i en av våra riggar har du möjlighet att öka din faktiska kunskap, testa dina lösningar och minimera eventuella problem exempelvis med att brännaren släcks ned eller att korrosionsskador uppstår i rökgaskanalen.

Tillämpad forskning

För specialstudier i kontrollerad miljö har vi särskilt designade laboratoriereaktorer. De tester som utförs utformas för att besvara särskilda frågor. Sådana tester kan vara ett kostnadseffektivt sätt att lära känna vilka villkor ett visst bränsle ställer.

Rådgivning och problemlösning

RISE har sedan många år etablerat en gedigen generell kunskap om förbränning i allmänhet och småskalig förbränning i synnerhet. För studier utanför laboratoriet t.ex. i större kraftvärmepannor har vi omfattande fältutrustning. Vi hjälper till med rådgivning och problemlösning där du efterfrågar den.

 

Förbrännings- och aerosolteknik - pågående FoI-projekt

Pågående FoU-projekt inom området Förbränning och miljö på SP Energiteknik.Läs mer...

Förbrännings- och aerosolteknik - avslutade FoI-projekt

FoU-projekt inom Förbränning och miljö på SP Energiteknik, avslutade projektLäs mer...

Waste Refinery - strategiskt nätverk

Waste Refinery är ett strategiskt nätverk för resurser ur avfall. Målet är att verka för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.