Torkning av virke

Omfattar effektivisering av torkprocessen med avseende på energianvändning och produktkvalitet. Ökad konkurrenskraft i hela produktionskedjan genom förhöjd torkningskvalitet kopplad till slutanvändarens verkliga behov.

Virkestorkning handlar om att utveckla torkningsscheman samt simulerings- och styrprogram för torkar. Programmen syftar till god torkningskvalitet och hög torkningskapacitet. Marknadskrav, ny utrustning och forskningsresultat - senast torkning vid hög temperatur - kräver anpassning av teknik, scheman och program.

SP Trätek bedriver även utbildning och vidareutbildning av torkoperatörer. Grund- och högre kurser anordnas årligen.


Exempel på projekt:

 • EU-projektet STRAIGHT
  Projektets mål är att förbättra virkeskvaliteten och öka värdet på sågat barrvike genom att utveckla och genomföra nya patenterade åtgärder mot  virkesdeformationer under och efter virkestorkningen.
 • Utrustning för bestämning av träets densitet in-line

  Utrustning för att mäta träets densitet in-line har kartlagts. Densitetsmätare är mycket sällsynta i industriell drift samtidigt som det finns ett stort behov av att kunna bestämma densiteten på det råa och sågade virket innan torkning för att öka noggrannheten hos fuktkvotsmätare in-line och kunna sortera före torkning mot olika produkter mm. En ökad noggrannhet hos fuktkvotsmätarna in-line minskar risken för övertorkning och därmed ökar även formstabiliteten. Resultaten visar vilka åtgärder som krävs för att densitetsmätare skall börja nyttjas industriellt.

 • Lufthastighetens och eleffektbegränsares inverkan på värmeproduktionen och torkningsprocessen
  Vid torkning av trä i kammartorkar förbrukar cirkulationsfläktarna merparten av den elektriska energi som krävs till en tork. Det är därför av stor betydelse för driftkostnaderna att en lämplig nivå på lufthastigheten genom virkespaketen väljs så att kostnaderna för energin ej blir för hög. Lufthastigheten påverkar starkt även erhållen virkeskvalitet samt kapaciteten på torkanläggningen. Detta medför att lufthastighetens inverkan på torkningens totala kostnad inte är lätt att beräkna eftersom det förutsätter att man har kännedom om lufthastighetens inverkan på både torkningskapaciteten och kvaliteten. Genom att begränsa maximalt effektuttag och därmed maximal momentan strömförbrukning kan företag typ sågverk minska de fasta kostnaderna för elkraften betydligt. Detta sker genom att en eleffektstyrning installeras som på sågverken vid stora belastningar styr ner cirkulationsfläktarna helt eller delvis under kortare perioder, ca. 15 minuter. Dessa kortare neddragningar eller stopp påverkar förutom själva torkningsprocessen även värmepannas drift. Plötsliga stora neddragningar i värmebehov från pannan kan medföra reglertekniska svårigheter för pannans styrsystem som ej är undersökta beträffande konsekvenser för pannans drift.ningsprocessen.
 • Högtemperaturtorkning samt torkning vid 90 °C, dess effekter på virke och kådlåpor
  I föreliggande projekt ska provmaterial av gran torkas vid hög temperatur, HT (>100 ºC), samt vid 90 ºC, 90T. Torkningsprocessen ska vara lämpad för torkning till låga fuktkvoter (12 - 8%) med liten spridning i fuktkvot inom och mellan olika virkesstycken. Det är viktigt att provmaterialet blir i det närmsta spänningsfritt eftersom det oftast skall klyvas eller hyvlas och sedan användas till limmade träprodukter. Syftet är att utveckla och utvärdera metoder för torkning av gran vid HT och 90T. I detta projekt ingår även att undersöka om det med hjälp av HT går att under torkningsprocessen få fram virke från gran vars yttre och inre kådlåpor är så torra att de inte klibbar eller blöder. Torkning vid 90T är av stor betydelse för de industrier som har erforderlig torkutrustning men saknar pannkapacitet för högre temperaturer i torken än 90 oC.

  Målet är att utvärdera HT och 90T för torkning av gran lämpat för tillverkning av högkvalitativa limmade produkter. Att med hjälp av HT få fram granvirke vars kådlåpor är så torra att de inte klibbar eller blöder vid normal virkesanvändning.

Torkutbildning
SP Trätek bedriver även utbildning och vidareutbildning av torkoperatörer. Grundkurser och högre kurser anordnas årligen.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.