Effektiv källreflektionsfaktor

En generators reflektionsfaktor/ impedans är svår att mäta direkt. En vanlig metod för att slippa mäta källans reflektionsfaktor är att skapa en återkopplingsloop via en tvåresistanseffektdelare.

Återkopplingsloopen används för att hålla en konstant signalnivå på effektdelarens port 3, vilket skapar en virtuell jordpunkt mellan resistanserna. Det gör att den effektiva reflektionsfaktorn på port 2 bestäms enbart av effektdelaren. Den är alltså oberoende av generatorn.

Det finns en metod att direkt mäta upp effektiv källreflektionsfaktor med en tvåports nätanalysator utan att behöva mäta upp de individuella s-parametrar för effektdelaren [1]. För mer detaljerad beskrivning av mätning och osäkerhetsberäkning av effektiv källreflektionsfaktor se referenserna nedan. 

[1]

 

J. R. Juroshek, "A Direct Calibration Method For Measuring Equivalent Source Mismatch," in Microwave Journal, vol. 40, 1997, pp. 106-118.

[2]

 

K. Yhland and J. Stenarson, "Measurement Uncertainty in Power Splitter Effective Source Match," IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 56, pp. 669-672, 2007.

[3] 

 

K. Yhland and J. Stenarson, "Residual Error in Calibration of Power Splitter Effective Source Match," presented at CPEM, Turino, 2006.

 

Den effektiva reflektionsfaktorn ges av ovanstående formel.

Figur 1 Generator med nivåreglering via effektdelare.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.