EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) och radiokrav för USA-marknaden

I USA är det myndigheten FCC (Federal Communications Commission) som ställer kraven för placering av elektriska produkter på marknaden och till skillnad från Europa står kraven inte i standarder utgivna av standardiseringsorganisationerna. Istället är de inskrivna i FCCs regelverk CFR (Code of Federal Regulations). Den del som berör EMC och radiokraven heter Title 47 Telecommunication.

FCC använder sig av två godkännandeprocedurer för elektrisk utrustning:

  • Supplier Declaration of Conformity (sDoC)
  • Certification

sDoC innebär att tillverkaren själv deklarerar att kraven är uppfyllda med en testrapport som grund. Denna procedur gäller för all elektrisk utrustning som inte innehåller radiosändare, samt de fåtal radiotyper som inte kräver Certification.

För de allra flesta typer av radiosändare gäller proceduren Certification som innebär typgodkännande via en TCB (Telecommunication Certification Body). För Certification krävs att provrapporten är utfärdad av ett FCC-godkänt laboratorium (FCC recognized laboratory). Det innebär bland annat att laboratoriet ska vara ackrediterat enligt IEC 17025.

EMC-mätningar för marknaderna i USA och Kanada

I USA finns det inget myndighetskrav på immunitetstester (tålighet mot störning). EMC-kraven består endast av strålad och ledningsbunden emission. Den del som tar upp EMC-kraven heter part 15 subpart B och part 18 i CFR 47. FCC accepterar inte testrapporter enligt Europeiska krav utan kräver mätningar med amerikansk nätspänning (ex 120VAC/60Hz) och mätmetoder enligt ANSI-standard. RISE är ackrediterat för de mätningar som krävs och godkända av FCC som ”recognized laboratory”.

I samband med mätningar för USA kan även kraven för Kanada täckas in då det i de flesta fallen är likvärdiga mätmetoder som gäller. RISE (fd SP) är även ackrediterat för de mätningar som krävs och är ett godkänt laboratorium under Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED).

Godkännande för radiosändare för den amerikanska marknaden

Radioutrustning som i USA måste certifieras och godkännas av en TCB innan man får placera produkten på marknaden identifieras med ett godkännandenummer, FCC ID, kopplat till ett godkännande (Grant).

RISE är, som enda organisation i Sverige, utsedd av FCC till TCB. Det innebär att vi kan utföra den certifiering som FCC kräver för radiosändare och därmed det godkännande som krävs för den amerikanska marknaden.

Kategorierna ”unlicensed” och ”licensed”

Kraven på radiosändare i USA kan delas upp i två kategorier, ”unlicensed”, vilket är lågeffekts - korthållsradio (SRD) som inte har licenskrav, och ”licensed” som omfattar övriga radioutrustningar som har licenskrav eller har dedikerade frekvensband som Land Mobil Radio, cellulära radiosystem och marinradio.

Kraven för ”unlicensed” finns i part 15 i CFR 47. För radioutrustningar i kategorin ”licensed” är kraven uppdelade på olika delar. Kraven för Land Mobil Radio finns i part 90 och 95, cellulära system ligger under part 22/24/27 etc.

RISE är ackrediterat att utföra mätningar för båda dessa kategorier och godkända av FCC som recognized laboratory.

RISE hjälper även till med godkännande i Kanada
I samband med mätningar för USA kan även kraven för Kanada täckas in då det i de flesta fallen är likvärdiga mätmetoder. RISE är även ackrediterat för de mätningar som krävs och är ett listat laboratorium under Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). ISED ställer motsvarande krav som FCC för certifiering av radiosändare med tillhörande godkännandenummer, IC certification number. Det är dock en separat certifieringsprocess under ISED där vi kan hjälpa till med godkännandet.

Många kravställare på USAs elprodukter - RISE ackrediterat

På USA-marknaden ställs kraven för elsäkerhet bland annat av OSHA (Occupational Safety and Health Administration). Man anger att utrustning som används på arbetsplatser ska vara säker och certifierad av ett OSHA-erkänt organ. Andra kravställare kan vara försäkringsbolag och lokala myndigheter. Man har inte heller motsvarande spänningsgränser som finns i EUs lågspänningsdirektiv.

Passa på att utföra elsäkerhetsgranskning för USA och EU samtidigt

Vi rekommenderar alltid att man genomför en elsäkerhetsgranskning även för USA-marknaden. Utförs den tekniska granskningen tillsammans med en granskning för EU-marknaden blir tilläggskostnaden minimal. Sedan tillkommer kostnader för certifiering och fabrikskontroller. Standarden för telekomprodukter IEC 60 950-1/UL 60 950-1 är mycket lik EUs EN 60 950-1.

RISE är ett ackrediterat laboratorium för elsäkerhet inom en rad olika produktområden och vi kan erbjuda CB (Certification Body)-certifiering samt ETL (Electrical Testing Laboratory)-certifiering för USA/Kanada i kraft av vårt samarbete med Intertek Semko.

Begrepp
  • IEC 17025 - General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
  • IEC 60 950-1/UL 60 950-1 - Information technology equipment – Safety – General requirements

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.