Emissioner

Industri med rykande skorstenar.Emissioner av miljö- och hälsoskadliga ämnen till luft mark och vatten är en oönskad effekt vid många typer av industriell verksamhet. Även människors vardagsliv ger upphov till att skadliga substanser sprids, till exempel genom uppvärmning av bostäder med vedeldning och spridning av kemikalier i avloppsvatten. Emissioner kan också vara buller från t ex trafik och maskiner eller kemikalier som emitteras från de byggmaterial och produkter vi omger oss med.

Inom SP-koncernen utvecklar vi teknik och ny kunskap för att kunna minska emissioner och förbättra människors livskvalitet.  Några exempel på SP:s kompetensområden är emissioner från förbränning av biomassa, jordbruk och livsmedelsproduktion, buller, industriella processer, vatten- och avloppsrening och brand med mera. SP arbetar med en rad olika tekniker för att mäta och åtgärda skadliga emissioner.

Vi har stor kompetens inom mätning samt kemisk och fysikalisk karaktärisering av aerosoler och submikrona partiklar och relaterade problem som sintring och beläggningsbildning vid höga temperaturer. Vidare arbetar vi med emissioner vid förbränning och stoftavskiljning. Vi har expertis som jobbar med kvantifiering av partikelkoncentrationer i dammiga arbetsmiljöer och bildning av partiklar i den vardagliga inomhusmiljön. När det gäller emissioner av flyktiga organiska ämnen och formaldehyd från till exempel byggmaterial kan vi mäta dessa både i lab och på plats i byggnaden.
Bränder är ytterligare en källa till utsläpp av hälsoskadliga och miljöförstörande ämnen. SP har lång erfarenhet av karakterisering av brandrök, från till exempel möblerade rum, kemikalielager, kablar och bilar, samt av uppskattningar av emissioner till miljön.

Helhetesperspektiv på emissioner och annan miljöpåverkan

Frågan om emissioner är komplex och på många sätt sammanlänkad med till exempel klimatproblematiken. Här kan SP bidra med systemanalytisk kompetens för att i ett helhetsperspektiv bedöma miljö- och klimatpåverkan från emissioner och resursanvändning i samband med till exempel odling och förädling av livsmedel och bioenergi. Dessa bedömningar bidrar med kunskap om var effektiviseringar ger störst effekt och vilka utvecklingsvägar som är mest gynnsamma ur miljömässig såväl som ekonomisk synvinkel.

Förbrännings- och aerosolteknik - pågående FoI-projekt

Pågående FoU-projekt inom området Förbränning och miljö på SP Energiteknik.Läs mer...

Ljud och vibration

Ljud och Vibrationssektionen på RISE utför uppdrag till industri, myndigheter och forskningsorgan. Vi provar, utreder, beräknar, forskar, utbildar och hjälper till att lösa problem i samband med produktutveckling.Läs mer...

Emissionsmätningar från byggnadsprodukter och inredning

Flyktiga organiska ämnen (VOC) kan påverka kvaliteten på inomhusluften. Byggmaterial är en av huvudkällorna till formaldehyd och VOC i inomhusluften.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.