Emissionsmätningar

På RISE utför vi emissionsmätningar i rökgaser avseende t ex stoft, CO, NOx, SO2, NH3 och TOC. Också komponenter som är speciellt intressanta vid avfallsförbränning som HCl, HF och Hg kan analyseras. För att analysera enskilda kolväten och för att karakterisera partiklar används avancerade instrument. Också dessa mätningar kan göras tidsupplösta.

Konventionella emissionsmätningar utförs normalt för typprovning eller P-märkning av olika produkter som kaminer, pelletsbrännare och oljepannor. För de mer speciella emissionsmätningarna är uppdragen oftast av forskningskaraktär där man kan vilja mäta aerosolpartiklar eller enstaka kolväten.

Resurser och metoder

RISE har under åren byggt upp kompetens och instrumentpark för att mäta och analysera en lång rad olika ämnen. För mer speciella uppdrag kan FTIR-instrument användas. Med detta instrument kan man i princip samtidigt mäta alla ämnen som absorberar infraröd strålning. Här kan uppdragen bestå av att analysera specifika kolväten som t ex eten, butadien och bensen vilka anses vara cancerogena. Mätningar kan också utföras med hjälp av så kallad våtkemisk provtagning. Här används en utrustning som kondenserar mätgasen och kondensatet analyseras på laboratorium. Sådana analyser kan t ex avse vätehalogenider (HCl, HBr, HF).

Stoft- och partikelmätningar

Olika typer av mätningar av partiklar från förbränning utförs. Mer avancerade mätningar kan omfatta partiklarnas masstorleksfördelning, antalsstorleksfördelning, eller mätning av partikelbundet PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Partikelstorleksfördelningar mäts i området 7 nm till 10 µm och kan utföras i realtid om så önskas.

Realtidsmätningar görs med en ELPI (Electrical Low Pressure Impactor), medan masstorleksfördelningar mäts med en DLPI (Dekati Low Pressure Impactor). Partikelfraktionerna som provtas vid mätning av masstorleksfördelning undersöks med avseende på kemiskt innehåll inom flera av våra projekt. Denna kemisk/fysikaliska karakterisering av partiklar görs i nära samarbete med vår Enhet för Kemi- och materialteknik med hjälp av avancerade instrument (TOF-SIMS och ICP-MS).

Forskning och utveckling

Vi har ett flertal forskningsprojekt med anknytning till emissioner från förbränning för kraft- och värmeproduktion.

Certifierade produkter

SP (numera RISE) har utvecklat ett eget kvalitetsmärkningssystem - kallat P-märket . För närvarande P-märks på förbränningsområdet pelletsbrännare, pelletspannor, pelletskaminer, spannmålsbrännare, flisbrännare, vedkaminer och skorstenslösa öppna spisar eldade med alkoholbränsle. Vi utför även provning och certifiering för CE-märkning, vilket på förbränningsområdet avser oljepannor om lägsta verkningsgrad och vedkaminer. Till höger finns en länk till en lista där de P-märkta produkterna är samlade.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Se även

P-märkta produkter

Kontaktpersoner

Henrik Persson

Tel: 010-516 55 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.