Energiomvandling

Vid energiomvandling omvandlas en energiform till en annan, t ex när ett bränsle omvandlas till värme eller elektricitet eller när elektricitet används för att nyttiggöra lågvärdig värme i värmepumpar eller producera kyla. RISE arbetar med en rad olika omvandlingsprocesser för energi i både småskaliga och storskaliga system.

I Sverige sker en kraftig ökning av bioenergi, både från traditionella skogsbränslen och ”nya” bränslen från åker samt avfall från industrin och hushållen. I framtiden kommer bränslena i högre utsträckning att utnyttjas i energikombinat/bioraffinaderier för produktion av drivmedel, nya bioråvaror (t ex syntesgas), förädlade bränslen som pellets, el, kyla och värme. RISE:s kompetens täcker hela kedjan från odling och skörd till förädling, omvandling, emissioner och utnyttjande av restprodukter.

Förutom bioenergi kommer det i framtiden att krävas ny teknik för produktion av el, inte minst i småskaliga distribuerade system. RISE bidrar här till utvecklingen och implementeringen av teknik för elproduktion från bl a solceller och vindkraft där inte minst mättekniska frågeställningar är av stor betydelse. Tillämpningar med vätgas som energibärare är ett annat utvecklingsområde där RISE arbetar aktivt tillsammans med industrin.

Värmepumpande teknik används för att skapa både värme och kyla. RISE arbetar med uppvärmning av småhus, komfortkyla i bebyggelsen, absorptionskyla i större system och industriell kylteknik t ex inom livsmedelssektorn.

Alternativa drivmedel

När det gäller alternativa drivmedel har RISE idag verksamhet både på TU och FoU för hela kedjan produktion, distribution, och användning. RISE erbjuder också omfattande certifieringstjänster för såväl produkter och system som personer.Läs mer...

Bioenergiportalen

En samlingsplats för bioenergifrågor för att underlätta Sveriges omställning till förnybar energiproduktion.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Visa A-Ö ...

Se även

BioenergiportalenDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Valter Tarasso

Tel: 010-516 54 65

Monica Axell

Tel: 010-516 55 19

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.