Energimätsystem

Kvalitetssäkrad mätning av elenergiflöden är grunden för att fysisk elhandel och faktureringen av slutkunder ska kunna ske på ett affärsmässigt sätt. Kvalitetssäkringen är också viktig för planeringen av den nationella elbalansen. Energiflödet i ett elnät mäts på flera punkter mellan elproducenten och elanvändaren. På den omreglerade elmarknaden blir val av mätpunkter och dess mätvärden av intresse för flera parter, som slutkunder, elhandelsföretag, nätägare och systemansvariga.

Vid mätning av överförd el installeras någon form av mätsystem i den aktuella punkten. Mätsystemet kan i sin enklaste form bestå av endast en elmätare, så är fallet i de flesta bostäder. Vid högspänningsmätning, t ex inom elnät eller industri, finner man mer komplicerade system med elmätare, ström- och spänningstransformatorer, samt utrustning för sammankoppling och skydd. Mätsystem förses också med utrustningar för automatisk insamling av mätvärden även om det är mätvärdet lagrat i elmätarens register som är det juridiskt bindande resultatet.

För att kunna kvalitetssäkra mätvärdena är det viktigt att mätsystemkomponenter väljs efter de förutsättningar som råder i den aktuella mätpunkten. Likaså måste komponenterna installeras, kontrolleras och underhållas så att dess mätegenskaper inte försämras. Varje innehavare av ett mätsystem kan och bör sätta upp egna kvalitetsmål för mätningen, gärna i samråd med sina leverantörer och kunder, och se till att dessa uppfylls. I samtliga fall måste dock mål och resultat hamna inom minimikraven som anges i föreskrifter från Swedac STAFS 2009:8 och STAFS 2009:9. Dessutom har Energimarknadsinspektionen gett ut en föreskrift om hur mätvärden ska lagras och överföras mm som har beteckningen EIFS 2016:2.

RISE är ackrediterat kontrollorgan för alla typer av elektriska energimätsystem och håller kurser specifikt för kontrollorgan men även mer allmänt om mätning och mätosäkerhet.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Stefan Svensson

Tel: 010-516 54 15

Kristofer Holmberg

Tel: 010-516 53 79

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.