Energikartläggning

Energikartläggning är ett bra första steg mot ett effektivare användande av energi. Genom att genomföra en energikartläggning får företaget en nulägesanalys av energianvändandet, vilket är en förutsättning för ett bra förbättringsarbete. Förutom att företaget får kontroll över energianvändningen kan också förståelsen öka för hur processerna i företaget hänger ihop.

Därigenom blir det lättare att ta rätt beslut om förändringar som förbättrar effektiviteten och konkurrenskraften. RISE genomför energikartläggningen i en inkluderande process där vi vill att ni som företag ställer upp med relevanta kompetenser som till exempel lednings-, drift- och underhållspersonal. Anledningen till detta är att få ett ökat engagemang så att den kunskap som tas fram via kartläggningen stannar i företaget. I dagsläget är kartläggningsarbetet indelat i två huvudspår, dels är det lagstadgat i stora företag och dels är det incitamentstyrt i små företag, se beskrivning nedan.

 

Stora företag:
Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen säger att alla stora företag ska genomföra en energikartläggning.

Har förtaget ett energiledningssystem eller ett miljöledningssystem (där energikartläggning ingår) kan intern kompetens användas för att göra kartläggningen. Företag som inte har ett sådant måste anlita en certifierad energikartläggare. Våra certifierade energikartläggare hjälper dig att synliggöra vad ni använder energi till på ditt företag.

RISE kan både hjälpa er att genomföra energikartläggningar samt att certifiera energi och  miljöledningssystem.

Energimyndighetens hemsida  finns mer information om lagen och det bakomliggande EU-direktivet. Definitionen av ett stort företag är enligt lagen ett företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

 

Små och medelstora företag:
Är företaget litet eller medelstort omfattas det inte av lagkravet att genomföra en energikartläggning men har mycket att vinna på se över din energianvändning.

För att täcka delar av kostnaden för att anlita en energikartläggare kan ert företag söka bidrag från Energimyndigheten.

Efter genomförd kartläggning finns det ytterligare stöd att söka från energimyndigheten. Små och medelstora företag kan söka stöd för miljöstudier:

  • Studier inom systematiskt och strukturerat energiarbete
  • Studier inom mätning och synliggörande av energianvändningen
  • Studier inom teknikutveckling och optimering av energianvändningen

Från Naturvårdsverket kan stöd sökas inom klimatklivet. Detta stöd gäller alla företag.

Hör av er till oss så hjälper vi till att söka lämpligt stöd och vi kan även hjälpa er med att genomföra studier och uppdrag inför en energieffektiviseringsåtgärd.

 

Relaterad information

Se även

Energimyndigheten - Energikartläggning i stora företagDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Energikartläggningar
Per Sommarin

Tel: 010-516 60 69

Oskar Räftegård

Tel: 010-516 57 65

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.