Slutanvändarens beteende och inverkan på energianvändningen

För att kunna nyttja den fulla potentialen i att minska energianvändningen i vårt samhälle måste vi vidga perspektivet och komplettera teknisk utveckling med studier av behov och beteenden hos slutanvändaren.

RISE driver redan idag projekt som handlar om hushållens energirelaterade beteenden, kunders upplevelse av energieffektiviseringsåtgärder i livsmedelsbutiker och värmepumpsägares erfarenheter av sina uppvärmningssystem.

Ytterligare, mycket intressanta och viktiga arbetsområden omfattar samspelet mellan energibesparande lösningar och slutanvändare och visualiseringen av energianvändningen i syfte att främja energibesparande beteenden, samt brukarinflytande i byggprojekt.

Dessa typer av studier är av tvärvetenskaplig karaktär, och RISE har ett nära samarbete med forskare inom samhällsvetenskapliga området för att kunna kombinera "hårda" och "mjuka" mätningar så att en mer komplett bild erhålles. Projektresultaten leder till ökad kunskap och förståelse för mänskliga behov och erfarenheter, samt för människors acceptans av (ny) teknik. Kunskapen kan användas som underlag/input till beslutsprocesser gällande införande och utveckling av energieffektiv teknik.

Energianvändning i bostadsbebyggelsen - brukarbeteendets betydelse

Projektet är inriktat på de boendes energirelaterade beteenden.Läs mer...
Forskningsvillan

Forskningsvillan

I Forskningsvillan kan du testa din produkt i verklig miljö med verkligt uteklimat och med en bestämd eller varierande boendetyp. Forskningsvillan har stor flexibilitet gällande värmedistributionssystem. Över 100 mätpunkter registrerar på detaljnivå hur olika installationer, komponenter eller beteenden påverkar. Läs mer...

Energieffektiva system och lämpligt inneklimat i livsmedelsbutiker - En tvärvetenskaplig studie

Projektet ska visa hur energianvändningen kan minskas i butiker och därigenom även minska butikernas påverkan på miljön. Läs mer...

Fältmätningar av värmepumpar

Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Lågenergihus

Experimentella resurser

Forskningsvillan

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Kompetenscentrum

Systems AnalysisZEB, Zero Emission Buildings

Kontaktpersoner

Carolina Hiller

Tel: 010-516 51 46

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.