Certifiering av energiledningssystem - ISO 50001

Ett energiledningssystem (ELS) hjälper dig att systematiskt och effektivt arbeta för att minska dina energikostnader i verksamheten. Sedan 2011 finns en internationell standard för energilednings-system, ISO 50001. Tidigare fanns en Europa-standard, EN 16001, som i sin tur byggde på den svenska standarden SS 627750 som kom redan 2004. Det finns alltså en stor erfarenhet i Sverige av arbete med energiledningssystem.

ISO 50001 är uppbyggd på i stort sett samma sätt som ISO 14001 för miljöledningssystem (MLS). Det innebär att företag och verksamheter som redan har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001 kan dra nytta av detta vid införandet av ett ELS.
Ett energiledningssystem är en naturlig påbyggnad på den energikartläggning som alla stora företag enligt Energieffektiviseringsdirektivet måste göra senast den 5 december 2015. Stora företag definieras här som ett företag som sysselsätter fler än 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Anpassat för både stora och små företag
Energiledningssystemet ger dig rationella arbetsformer för ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att identifiera, utveckla, genomföra och följa upp effektiviseringsåtgärder. Företag som arbetat med ELS pekar nästan alltid på det systematiska arbetssättet som den stora framgångsfaktorn jämfört med tiden ”före ELS”. ELS sätter också fokus på energifrågorna i verksamheten genom att högsta ledningen engageras liksom alla medarbetare som kan påverka energiförbrukningen på kort eller lång sikt.
Ett ELS är inte bara till nytta för stora företag. Alla företag och organisationer där energikostnaden påverkar lönsamheten har nytta av ELS. Exempel på detta är fastighetsförvaltare, process- och livsmedelsindustrier, tillverkningsindustrier, sågverk m.m. De som infört ELS har tjänat in kostnaden mångdubbelt!

Lång erfarenhet
RISE Certifiering har längst erfarenhet i Sverige av certifiering av ELS. Vi kan därför erbjuda en effektiv certifieringsprocess där standardens krav alltid utgör basen men där ditt företags kultur och behov också spelar roll. Vi vet också vilka framgångsfaktorerna för ett effektivt ELS är. Processen startar oftast med en planeringsdialog, där förutsättningarna för certifiering av systemet gås igenom. Efter ev. kompletteringar i systemet och införandet i verksamheten görs sedan en certifieringsrevision där alla standardens krav revideras. Inom sex månader skall ev. avvikelser åtgärdas och godkännas varefter certifikatet ställs ut. Uppföljande revisioner görs sedan en gång per år, och omcertifiering vart tredje år.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Certifiering

Se även

EnergimyndighetenDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Produktansvarig
Göran Liljenström

Tel: 010-516 60 44

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.