Explosionsskydd

Elektriska och mekaniska utrustningar som ska användas i explosionsfarlig miljö i Europa måste uppfylla ATEX-direktiv 2014/34/EU. IECEx–systemet är ett annat certifieringssystem, som är frivilligt och avsett att underlätta global handel med explosionsskyddad utrustning.

RISE (f d SP) är ett anmält organ enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU och godkänt certifieringsorgan enligt IECEx–systemet, med ett brett utbud av tjänster. RISE erbjuder certifiering av explosionsskyddad utrustning (Ex-utrustning) för användning i riskområden med explosionsfara på grund av brandfarlig gas, ånga eller dimma, eller på grund av brännbart damm eller pulver.

ATEX-direktivet 2014/34/EU - i korthet

Från och med den 20 april 2016 ska explosionsskyddade produkter (Ex-produkter) som tillverkare släpper ut på marknaden eller tar i eget bruk inom EU och EES, uppfylla ATEX-direktivet 2014/34/EU, som då ersatte det gamla ATEX-direktivet 94/9/EC. Direktivet gäller för utrustningar och skyddssystem avsedda att användas i potentiellt explosiv atmosfär, komponenter avsedda att ingå i sådana produkter och även säkerhets- och regleranordningar avsedda att användas utanför sådana riskområden men som krävs för eller bidrar till säkerheten för Ex-produkter i riskområdet.

Direktivet förtydligar bland annat kraven på importörer, distributörer och anmälda organ. Ytterligare information om direktivet hittar du längst ner på denna sida.

Vi kan hjälpa dig med
 • Certifiering enligt ATEX-direktivet för den europeiska marknaden (EU och EES)
 • Certifiering enligt IECEx för den globala marknaden
 • Information, utbildning och kurser om regelverket
 • Information om standardernas krav (till exempel riskanalys av mekanisk utrustning)
 • Utredningar (till exempel i samband med olyckor och skador orsakade av explosioner)

Förutom explosionsskydd kan vi även hjälpa till med bland annat elsäkerhet, statisk elektricitet och IP-klassning. Läs mer om det på sidan om produktsäkerhet.

Kompletterande information

Länkar till detta hittar du i högerspalten.

 • Information om ATEX-direktivet (ATEX-direktivet, ATEX Guidelines, lista över harmoniserade standarder med mera) finns på EU-kommissionens hemsida
 • Svenska ATEX-föreskrifter för elektrisk utrustning (ELSÄK-FS 2016:2) finns på Elsäkerhetsverkets hemsida och för annan utrustning (AFS 2016:4) på Arbetsmiljöverkets hemsida.
 • Föreskrifter om klassning av gasexplosiva riskområden (SRVFS 2004:7) finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) hemsida.
 • Föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö med krav som bland annat rör klassning av dammexplosiva riskområden och explosionsskyddsdokument (AFS 2003:3), finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.
 • Information om standarder finns på SIS och SEKs hemsidor.
 • Information om IECEx (utfärdade IECEx-certifikat, registrerade sammanfattningar av utfärdade IECEx-rapporter, regler enligt publikation IECEx 02 mm), finns på IECEx hemsida.

ELSÄK-FS 2016:2 och AFS 2016:4 är exempel på svenska föreskrifter som implementerar EU-kommissionens direktiv 2014/34/EU om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.

AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7 är exempel på svenska föreskrifter som implementerar EU-kommissionens direktiv 1999/92/EC om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär.

ATEX-direktiv 2014/34/EU - ytterligare information

Från och med den 20 april 2016 ska produkter uppfylla ATEX-direktiv 2014/34/EU, som ersätter ATEX-direktiv 94/9/EC. ATEX-direktiv 2014/34/EU publicerades i mars 2014.

Produkter som uppfyllde de grundläggande hälso- och säkerhetskraven enligt det gamla direktivet 94/9/EC (Annex II), när direktiv 2014/34/EU började gälla den 20 april 2016, ansågs uppfylla motsvarande krav enligt direktiv 2014/34/EU när det började gälla den 20 april 2016. Sådana Ex-produkter kunde därför fortsätta säljas efter den 19 april 2016. Det innebar att certifikat för Ex-produkter utfärdade före den 20 april 2016 enligt gamla direktivet 94/9/EC, gällde även efter 19 april så länge de grundläggande hälso- och säkerhetskraven uppfylldes. Som tidigare, gäller att Ex-produkter som uppfyller kraven enligt gällande harmoniserade standarder för direktivet, anses uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktivet.

Efter den 19 april 2016 ska tillverkaren i sin försäkran om överensstämmelse försäkra överensstämmelse med direktivet 2014/34/EU, istället för överensstämmelse med gamla direktivet 94/9/EC. Detta gällde även produkter som släppts ut på marknaden före den 20 april och som då uppfyllde direktiv 94/9/EC. Enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU, ska tillverkarens försäkran om överensstämmelse betecknas ”EU Declaration of Conformity” (istället för ”EC Declaration of Conformity” enligt gamla direktivet). Det vill säga den försäkran som ska medfölja Ex-produkter som säljs efter den 19 april 2016, ska ha beteckningen ”EU Declaration of Conformity” (eller motsvarande på det språk som gäller enligt de nationella ATEX-bestämmelserna för den aktuella marknaden).

Efter den 19 april 2016 kan certifikat och tillägg till certifikat enligt gamla ATEX-direktivet 94/9/EC, inte längre utfärdas av RISE eller andra anmälda organ. Certifikat och tillägg ska då utfärdas enligt direktivet 2014/34/EU. Det är då möjligt att utfärda tillägg enligt direktivet 2014/34/EU, till certifikat utfärdade före den 20 april enligt det gamla direktivet 94/9/EC.

I direktivet 2014/34/EU har bland annat krav på importörer, distributörer och anmälda organ förtydligats eller tillkommit. Kraven kring marknadskontroll har förtydligats och beteckningar för kontrollprocedurer och certifikat är något ändrade.

För ytterligare information, se direktivet och riktlinjer (till exempel ”Guidance document…”) på EU-kommissionens hemsida för ATEX. ATEX-direktiv 2014/34/EU är ett CE-märkningsdirektiv i likhet med till exempel maskindirektivet, dock ska inte komponenter enligt ATEX-direktivet CE-märkas.

Myndigheterna i Sverige som ansvarar för den svenska implementeringen av ATEX-direktiv för Ex-produkter är:

 • Elsäkerhetsverket för elektriska produkter
 • Arbetsmiljöverket för övriga produkter

Nya bränslen

Nya bränslen i fordon innebär nya risker. Vi erbjuder utvärdering av vilka risker som introduceras och hur man undviker dessa.Läs mer...

Produktsäkerhet elektronik

Sektionen för produktsäkerhet arbetar huvudsakligen med olika slag av provning och utvärdering av system, utrustningar, apparater och komponenter.Läs mer...
tanklock vätgasbil

Vätgas

Vätgas har stor potential att bidra till ett bättre, mer hållbart, samhälle. Det används inom olika områden från konstgödsel till drivmedel. Läs mer...

Fuel Storage Safety

RISE forskningsplattform för säker lagring av bränslen har en samlad kompetens inom brand, risk och säkerhet. Detta omfattar främst fasta biobränslen och avfall, men även vätskeformiga och gasformiga bränslen.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.