Explosionsskydd

Elektrisk och mekanisk utrustning och komponenter som ska användas i explosionsfarlig miljö inom EU måste uppfylla ATEX-direktivet. IECEx ”Scheme” är ett frivilligt certifieringssystem som underlättar global handel med explosionsskyddad elektrisk utrustning.

RISE (fd SP) är ett anmält organ enligt ATEX-direktivet och "Certification Body" enligt IECEx "Scheme" med ett brett utbud av tjänster. RISE erbjuder certifiering av Ex-utrustning för användning i riskområden med fara för explosion på grund av brännbar gas, ånga, dimma eller damm.

Nya ATEX-direktivet 2014/34/EU - i korthet

Från och med den 20 april 2016 ska Ex-produkter uppfylla det nya ATEX-direktivet 2014/34/EU. Certifikat enligt gamla ATEX-direktivet 94/9/EC, kan inte utfärdas av SP eller andra anmälda organ efter den 19 april 2016. Det nya direktivet förtydligar bl a kraven på importörer, distributörer och anmälda organ. Fördjupad information hittar du längst ner på denna sida.

Vi kan hjälpa dig med
  • Certifiering/typkontroll enligt ATEX-direktiv för den Europeiska marknaden.
  • Certifiering enligt IECEx för en global marknad.
  • Information, utbildning och kurser om regelverket.
  • Information om standardernas krav på riskanalys för mekanisk utrustning.
Kompletterande information

Länkar till detta hittar du i högerspalten.

  • Information om ATEX-direktivet (ATEX Guidelines mm.) finns på EU-kommissionens hemsida. 
  • Svenska ATEX-föreskrifter för elektrisk utrustning (ELSÄK-FS 2016:4) finner du på Elsäkerhetsverkets hemsida och för annan utrustning (AFS 2016:2) på Arbetsmiljöverkets hemsida.
  • Föreskrifter om klassning av gasexplosiva riskområden finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) hemsida.
  • Information om standarder finns på SIS hemsida.
Nya ATEX-direktivet 2014/34/EU - ytterligare information

Från och med den 20 april 2016 ska produkter uppfylla det nya ATEX-direktivet 2014/34/EU, som ersätter ATEX-direktiv 94/9/EC. Det nya direktivet publicerades i mars 2014.

Produkter som uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven enligt det gamla direktivet 94/9/EC (Annex II), när det nya direktivet började gälla den 20 april 2016, anses uppfylla motsvarande krav enligt det nya direktivet och kan fortsätta säljas efter 19 april 2016 enligt information från berörda myndigheter. Det innebär att certifikat utfärdade före den 20 april enligt gamla direktivet 94/9/EC gäller även efter 19 april så länge de grundläggande hälso- och säkerhetskraven uppfylls. Som tidigare gäller, att produkter som uppfyller kraven enligt gällande harmoniserade standarder för direktivet, anses uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktivet.

Efter den 19 april 2016 ska tillverkaren i sin försäkran om överensstämmelse försäkra överensstämmelse med det nya direktivet 2014/34/EU, istället för överensstämmelse med direktiv 94/9/EC. Detta gäller även produkter som släppts ut på marknaden före den 20 april (och som då uppfyllde direktiv 94/9/EC). Enligt det nya direktivet betecknas tillverkarens försäkran om överensstämmelse ”EU declaration of conformity” (istället för ”EC declaration of conformity”).

Efter den 19 april 2016 kan certifikat och tillägg till certifikat enligt gamla ATEX-direktivet 94/9/EC, inte längre utfärdas av SP eller andra anmälda organ. Certifikat och tillägg ska då utfärdas enligt det nya direktivet 2014/34/EU. Det är då möjligt att utfärda tillägg enligt det nya direktivet 2014/34/EU, till certifikat utfärdade före den 20 april enligt det gamla direktivet 94/9/EC.

I det nya direktivet 2014/34/EU har bl a krav på importörer, distributörer och anmälda organ förtydligats eller tillkommit. Kraven kring marknadskontroll har förtydligats och beteckningar för kontrollprocedurer och certifikat är något ändrade.

För ytterligare information, se direktivet och riktlinjer (t.ex. ”Guidance document…”) på kommissionens hemsida.

Myndigheterna i Sverige som ansvarar för implementeringen av ATEX-direktiven är:
- Elsäkerhetsverket för elektriska produkter
- Arbetsmiljöverket för övriga produkter

Nya bränslen

Nya bränslen i fordon innebär nya risker. Vi erbjuder utvärdering av vilka risker som introduceras och hur man undviker dessa.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: