Brandtekniska klasser

Brandmotståndet hos byggnadskomponenter och konstruktioner kan klassas i olika brandtekniska klasser eller kombinationer av dessa. De olika klasserna specificerar olika typer av funktionskrav. Normalt ges i klassbeteckningen även en siffra vilken visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda vid en standardiserad provning.

 

 R  Bärförmåga
 E  Integritet (täthet)
 I  Isolering
 W  Strålning
 M  Mekaniskt motstånd
 C  Självstängning
 S  Röktäthet
 K  Brandskydd (tändskyddande beklädnad)
           

Exempel på klassning är EI 30 vilket betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) under 30 minuter.

R                   Bärförmåga

Bärförmågan, R, är ett byggnadselements förmåga att motstå brand på en eller fler sidor, vid en specificerad last under en tidsperiod utan att förlora sin stabilitet. Funktionskravet varierar beroende på konstruktionstyp. Man skiljer på följande: 

- element belastade i böjning (exempelvis bjälklag, balkar) där kravet ställs på deformations­hastighet och maximal nedböjning

- axiellt belastade element (exempelvis pelare, väggar) där kravet ställs på deformations­hastighet och maximal deformation  

E                   Integritet

Integriteten E är förmågan hos ett byggnadselementet, med en separerande funktion, att motstå brand på en sida utan att branden sprider sig till den oexponerade sidan genom läckage av lågor eller heta gaser. Vid bedömning av elementets integritet ser man på följande parametrar:

- sprickor eller öppningar över en viss dimension
- antändning av en bomullstuss
- ihållande lågor på den av brand oexponerade sidan

I                    Isolering

Isolering I är förmågan hos ett byggnadselement att vid brand på ena sidan bibehålla temperaturen på den oexponderade sidan under en viss nivå. Generellt ser man dels på maximal temperaturstegring i någon enskild punkt som inte får vara högre än 180 K, samt en medeltemperaturstegring på vissa punkter som inte får vara högre än 140 K.

För vissa typer av byggnadselement, som exempelvis branddörrar, kan det finnas andra varianter på krav vad gäller isolering.

W                  Strålning

Strålning W är förmågan hos ett byggnadselement att vid brand på ena sidan tillse att värmestrålningen från den oexponerade sidan är under en viss nivå. Kravet avseende strålning är att maximal strålning inte får överstiga 15 kW/m2 vid provning enligt standard.

M                  Mekaniskt motstånd

Mekaniskt motstånd M är förmågan hos ett byggnadselement att motstå en mekanisk stöt. Provningen görs direkt efter att elementet provats under önskad tid för annan klassificering (R, E och/eller I).

C                   Självstängning (dörrar)

Självstängning C är förmågan hos branddörrar att automatiskt stängas. Provning av den självstängande förmågan görs vid normal temperatur. Kravspecifikation för den självstängande förmågan ges i standarden EN 16034.

S                    Röktäthet

Röktäthet S är förmågan hos ett byggnadselement att reducera eller eliminera gas- eller rökläckage från en sida av elementet till den andra.

K                   Brandskydd (tändskyddande beklädnad)

Brandskydd K är förmågan hos en skyddande beklädnad att skydda det bakomliggande materialet mot antändning, förkolning och annan skada under en specificerad tidsperiod.

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.