Fire LCA

Fire-LCA är en metod för att inkludera miljöpåverkan från bränder i livscykelanalysen av konsumentprodukter.

Livscykelanalys (LCA) är ett mångsidigt verktyg för att undersöka de miljömässiga aspekterna av en produkt, en process eller en aktivitet genom att identifiera och kvantifiera energi- och materialflöden för systemet. Användningen av en produkt eller en process handlar om mycket mer än bara produktionen av produkten eller användning av processen. Varje enskild industriell verksamhet är faktiskt ett komplext nätverk av aktiviteter som involverar många olika delar av samhället. Därför har behovet av ett systemperspektiv snarare än ett enda objektperspektiv blivit viktigt i modern forskning. Det räcker inte längre att bara tänka på ett steg i produktionen. Hela systemet måste beaktas. Bedömning av metodik för livscykeln har utvecklats för att hantera denna systemstrategi. En bedömning täcker hela livscykeln från "vaggan till graven" inklusive råmaterialutvinning, tillverkning, transport och distribution, produktanvändning, service och underhåll, produktåtervinning, materialåtervinning och den sista avfallshanteringen såsom förbränning eller deponering. Med LCA metodik är det möjligt att studera komplexa system.

De främsta målen är:

  • att ge en så fullständig bild som möjligt av samspelet mellan produkten och miljön;
  • att bidra till förståelsen av den övergripande och ömsesidigt beroende av miljökonsekvenserna av mänsklig verksamhet; och,
  • att ge beslutsfattarna information som definierar de miljömässiga effekterna av dessa verksamheter och identifiera möjligheter till miljöförbättringar.


Bedömningsmetoden för livscykeln som har använts i Fire-LCA projektet bygger på standard LCA metodik. Denna metod beskrivs i ISO-standarden 14000 - serien och ILCD handboken.

I en konventionell riskbaserad livscykelbedömning är riskfaktorer såsom oavsiktliga utsläpp undantagna. Vid produktion av en kemikalie beaktas t ex bara faktorerna vid tillverkning under normal drift. Den skulle dock även kunna inkludera emissioner vid en olycka i fabriken. Den sortens utsläpp är mycket svåra att uppskatta på grund av brist på statistiska uppgifter och brist på utsläppsdata vid olyckor. Samma typ av diskussion finns för elproduktion i kärnkraftverk.

När det gäller utvärderingen av normala hushållsbränder kan de behandlas som en vanligt förekommande aktivitet i samhället. Frekvensen av inträffade bränder är relativt hög (dvs. tillräckligt hög för att kunna få fram statistik) och statistik finns i både Europa och USA. Detta innebär att det är möjligt att beräkna de olika miljöeffekterna av en brand om emissionsfaktorer finns tillgängliga. Den grundläggande funktionen för ett flamskyddsmedel är att förhindra att en brand uppstår eller att bromsa brandutvecklingen. Införandet av flamskyddsmedel i produkter kommer alltså att ändra både förekomsten av bränder och brandbeteende. Genom att utvärdera tillgänglig brandstatistik med och utan användning av flamskyddsmedel kan miljöeffekterkan beräknas. Fördelarna med flamskyddsmedlet måste vägas mot det "pris" samhället måste betala för sin produktion och hantering. För att utvärdera tillämpningen av flamskyddsmedel i samhället kan livscykelmetodiken användas. På detta sätt kan ett systemperspektiv tillämpas. Modellen motsvarar i huvudsak en traditionell LCA-metod med att införa utsläpp från bränder. I denna modell kan en funktionell enhet karaktäriseras från vaggan till graven med input för att införliva utsläpp i samband med alla faser i livscykeln. Forskning med hjälp av denna modell har genomförts på SP sedan 1997.

Schematisk bild av Fire-LCA modellen.
 

Modellen har används på ett antal produkter i specifika projekt som innefattar:

  •  TV Fire-LCA 
  •  Kablar Fire-LCA 
  •  Möbler Fire-LCA
  •  Riktlinjer för Fire-LCA

Modellen har använts i 2 EU-projekt: DEROCA (www.deroca.eu) och PolyGraph (www.polygraphproject.eu).

Fire LCA TV

Large-scale experiments were conducted, on both free burning TVs and fully furnished lounge rooms, to provide fire emission data as input to the LCA model. Läs mer...

Fire-LCA Analysis of furniture

LCA analysis including fires on furniture.Läs mer...

Fire LCA Cables

A novel Life-Cycle Assessment (LCA) model has been defined for the investigation of the environmental impact of the choice of material in cable production. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Petra Andersson

Tel: 010-516 56 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.