SS-EN 1363-1: Allmänna krav

Standardens syfte

Syftet med metoden beskriven i standarden är att bestämma en konstruktions beteende när den utsätts för en definierad värmebelastning vid ett definierat tryck. Metoden ger möjlighet att kvantifiera ett elements, eller en konstruktions, förmåga att motstå höga temperaturer genom att använda funktionskrav som bärförmåga, täthet och värmeisolering för att ge några.

Metoden ger de generella kraven som finns vid provning av brandmotstånd och normalt sett används den tillsammans med andra produktspecifika provningsstandarder. I denna metod definieras standardbrandkurvan.

Provning kan ligga till grund för typgodkännande och även CE-märkning för konstruktioner där en produktstandard eller en European Technical Approval Guideline (ETAg) finns.

Kort beskrivning av metoden

Själva provningen äger rum i en ugn vilken har en öppning på vilken provföremålet monteras. Ugnarna på Fire Research har öppningsmåttet 3 x 3 m för provning av vertikala konst­ruktioner som exempel­vis väggar eller branddörrar och 5x3 m för provning av horisontella konstruktioner som bjälklag eller undertak.

Ugnen värms sedan upp enligt en definierad tid-temperatur-kurva som skall representera en verklig brand där man får en övertändning, se figuren.

Metoden beskriver hur konstruk­tionen skall monteras och hur man skall placera och montera den mätutrustning som skall användas.

Standarden tar även upp de krav som ställs avseende noggrannhet hos de mätningar som görs samt på de instrument som används. Detta kan exempelvis vara termo­­element, tryckgivare och deformationsmätare.

 I metoden beskrivs även olika typer av anslutande konstruktioner, det vill säga väggar i vilka provföremålet, som exempelvis en branddörr, skall monteras.

Vidare talar standarden om hur man verifierar att den provade konstruktionen överensstämmer med ritningsunderlaget. Ett vanligt förfarande blir att kunden får skicka in två provföremål varav ett väljs ut för provning och det andra används för kontroll och verifiering av konstruktionen.

Ytterligare en viktig aspekt som beskrivs i standarden är hur olika konstruktioner skall konditioneras innan provning, dvs hur länge de skall förvaras i ett visst klimat.

Slutligen finns i standarden anvisningar om vad provningsrapporten skall innehålla.

Övrig information

Kontakta Fire Research, Brandmotstånd, om ni vill ha ytterligare information.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Malin Mollsjö

Tel: 010-516 57 14

Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.