SS-EN 1364-1 Väggar

Europeisk brandprovningsmetod för icke bärande väggar.

Denna del av SS-EN 1364-1 specificerar en metod för att bestämma brandmotståndet hos icke bärande väggar. Standarden skall läsas tillsammans med SS-EN 1363-1.

Metoden kan tillämpas på icke bärande inneväggar med eller utan glasning, icke bärande väggar bestående till största delen av glas och andra icke bärande inner- eller ytterväggar med eller utan glasning. Metoden är även tillämplig för fönster.

Om någon av konstruktionens dimensio­ner, längd eller bredd, i praktiken är min­dre än 3 m skall denna dimension provas i full skala. I annat fall provas konstruk­tio­nen med dimension 3 m. Det provade föremålet skall vara konstruerat som i praktiken. Enligt standarden får man inte blanda olika konstruktions­lösningar vid en provning som exempelvis olika glastyper om det inte överensstämmer med den konstruktionslösning som används i praktiken. Om konstruktionen i praktiken är mindre än 3x3 m skall väggen fästas in på samma sätt som i praktiken. I annat fall skall en vertikal sida vara fri och resterande tre sidor fästs som i praktiken.

För konstruktioner som skall vara isolerande monteras termoelement på den icke brand­utsatta sidan för mätning av medeltemperatur och maximal temperatur. Konstruktionens täthet mäts som vanligt med tolkar, bomullstuss och visuella observationer. För vertikala konstruktioner finns även andra funktionskrav som kan användas vid klassifikation. Strålning skall mätas på oisolerade prov­föremål (för E-klass) och på provföremål som har oiso­lerade områden större än 0,1 m2, och där yttemperaturen på den icke brand­utsatta sidan förvän­tas överstiga 300°C. Väg­gens deformation skall mätas för att senare användas som underlag vid bedömningar. Vissa länder, som exempelvis Tyskland, ställer krav på stöttålighet och då skall även stötprov göras enligt SS-EN 1363-2.

De funktionskrav som tillämpas och deras beteckningar är följande  

E - Integritet (täthet)

W - Strålning

I - Isolationsförmåga

M - Stöttålighet

Klassifikationsstandarden EN 13501-2 definierar de klasser som kan användas inom Europa och klasserna i tabellen nedan kan tillämpas för icke bärande väggar. Nationella myndigheter i medlemsländerna kan välja att inte använda alla klasser varför det är viktigt att kontrollera vilka klasser som är av intresse innan provning. 

Brandklasser för brandavskiljande icke bärande väggar.

Krav

Tid (minuter)

E - 20 30 - 60 90 120 - -
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI-M - - 30 - 60 90 120 - -
EW - 20 30 - 60 90 120 - -

 

Övrig information

Kontakta Fire Research, brandmotstånd, om ni vill ha ytterligare information.

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Torben Ronstad

Tel: 010-516 58 35

Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.