Förpackningar och IBC-behållare för transport av Farligt gods

Rätt förpackning eller IBC-behållare är en förutsättning för en säker och ekonomisk tranpsort av gods.

Man behöver veta följande:

  • Vilka påkänningar godset måste tåla 
  • Förpackningsmaterialens olika egenskaper
  • Vilka föreskrifter och standarder som måste tillämpas

Certifiering av förpackning alternativt IBC-behållare

Vi typprovar och certifierar förpackningar för farligt gods. Alla förpackningar som är certifierade förses med UN-märkning (UN = United Nations, dvs den engelska förkortningen för FN). En certifierad förpackning eller IBC-behållare ska vara typprovad med godkänt resultat. Provningsprogrammet fastställs i internationella regelverk, ADR och RID, IMDG-koden, IATA_DGR och ICAO-TI.

 

Transportmiljökarakterisering

Påkänningarna under transport är ofta betydligt större än man väntar sig och av flera slag. Vibrationer, temperaturväxlingar, fukt och kemikalier kan samverka och skada godset. Stötar och slag kan sedan vara den direkta orsaken till en godsskada. För att välja emballage och förpackningssätt behövs en beksrivning av den aktuella tranportmiljön. Den kan bygga på en sammanställning av kända data eller nya mätningar.

 

Vibrationsprovning av transportbehållare med en volym av 3m³

Från och med årsskiftet 2010-2011 införs nya regler för transportbehållare (IBC) enligt FN:s rekommendationer. De nya kraven innebär att en IBC ska genomgå ett vibrationsprov enligt FN:s rekommendationer 6.5.6.13. För att få tillverka en IBC i fortsättningen krävs att tillverkaren kan visa att IBC:n håller för denna påfrestning. Vi provar IBC med en volym upp till 3 m³.

 

Materialfrågor

Förpackningsmaterial har skiftande egenskaper och tålighet mot temperatur, fukt, kemikalier och mekanisk belastning. Beständighet, t ex mot spänningssprickbildnign eller kemikalier, och funktion,  t ex barriäregenskaper och slaghållfasthet, kan bestämmas genom provning.

 

Förpackningsprovning

I en utprovning ingår moment som framkallar samma effekter som de väntade påkänningarna. Fallprovning, tryckprovning, vibrationsprovning, staplingsprovning och lyftprovning är därför vanliga inslag. Konditionering för att ta hänsyn till temperatur-, fukt- eller kemikaliepåverkansbetingelser är väsentlig.

 

 

  Farligt gods
Farligt gods är kringgärdat av föreskrifter. Tillämpningen av dessa, korrekt klassificering, lämpligt emballageval, godkännandefrågor, dispensärenden m m är problem som SP kan medverka till att lösa. Vi kan bistå med riskanalyser, skadeutredningar och utbildning.

Kvalitetsteknik

Genom att typprova och certifiera förpackningen ger vi ett bevis på att den håller överenskommen kvalitet. typrovningen följs alltid upp av typefterkontller, som syftar till att säkerställa serietillverknignens kvalitet.

 

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Se även

IBC-kontrollanter

Kontaktpersoner

Rizalina Brillante

Tel: 010-516 57 87

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: