Granskning av funktionssäkerhet (Functional Safety Assessment)

Flera nya funktionssäkerhets-standarder ställer krav på att man parallellt med utvecklingsarbetet av komponenter/system genomför en oberoende säkerhetsgranskning. I projekt kan vi fungera som oberoende part. Bland annat är vi ackrediterade av SWEDAC att utföra functional safety assessment enligt IEC 61508.
Nya standarder

Flera nya standarder som utvecklats inom området funktionssäkerhet poängterar vikten av att ha med en oberoende person i produktutvecklingen. Detta är bl.a beskrivet i följande standarder:

  • IEC 61508 ”Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system
  • IEC 61511 ”Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin”
  • IEC 62061 ”Maskinsäkerhet – Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem”

Tanken med detta är att någon som inte är djupt involverad i utvecklingsarbetet ska ha möjlighet att komma med synpunkter och kommentarer och bedöma hur väl man uppfyllt de krav som finns beskrivna i de olika standarderna.

Hela produktens livscykel

Dessa nya funktionssäkerhetsstandarder täcker hela produktens livscykel från inledande koncept till dess att produkten är färdigutvecklad. Stöd från en oberoende person är viktigt genom alla dessa faser som t.ex. riskanalys, kravspecifikation, design av hårdvara/programvara och verifiering/validering.

Egna företaget eller oberoende organsiation

Vald SIL (Safety Integrity Level) för säkerhetsfunktionen bestämmer om den oberoende säkerhetsbedömning ska göras inom det egna företaget eller av en oberoende organisation som RISE, se t.ex. Tabell 5 i IEC 61508-1. 

Fördelar med oberoende organisation

Även i de fall det inte är ett direkt krav i standarden att anlita en oberoende organisation kan det ändå vara effektivt ur marknadsförings/försäljningsperspektiv eftersom man kan poängtera att man tagit hjälp av en extern expert som har sammanfattat sina åsikter i en oberoende rapport eller certifikat.

 

 

Lägsta grad av oberoende

SIL 1

 

SIL 2

 

SIL 3

 

SIL 4

 

Oberoende person

HR

HR

NR

NR

Oberoende avdelning

-

HR

HR

NR

Oberoende organisation

-

-

HR

HR

HR = ”Highly Recommended” = Högt prioriterat

NR = ”Not Recommended” = Avrådes

Maskinstyrningar

RISE arbetar med maskinsäkerhet och säkerhet i maskinanläggningar.Läs mer...

Funktionssäkerhet

RISE erbjuder en mängd olika tjänster inom området funktionssäkerhet. Läs mer...

Inbyggda system

Vi hjälper dig med elektronikhårdvara i säkerhetskritiska inbyggda system. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.