Gaspermeabilitet

Polymera material är inte helt täta mot flytande och gasformiga kemikalier. SP har utrustning för att mäta gaspermeabilitet för de flesta vanliga icke korrosiva gaser genom olika filmer och folier.

Polymera material har en bred användning tack vore dess låga vikt, goda mekaniska egenskaper och inte minst deras kemikaliebeständighet. Emellertid är dessa material ej helt täta mot flytande och gasformiga kemikalier. Ur praktisk och vetenskaplig synpunkt ger därför permeabilitets- och diffusionsmätningar en värdefull information.

SP har utrustning för att mäta på plana provkroppar med en minsta testyta av Ø 10 cm. Tjockleken av materialet bör ej överstiga 3 - 4 mm.

Bestämning av permeabiliteten sker manometriskt och kan utföras enligt ISO 2556, ASTM D 1434 och DIN 53 380. 

Uttrycket ”permeation” avser hela transportprocessen som förenklat sett är en följd av sorption (eller kondensation), diffusion och desorption (eller avdunstning), se figur nedan. Gasers (permeanters) transport genom en film karakteriseras av permeant-flödet Q som, under förutsättning att jämvikt råder, kan beräknas med hjälp av Fick´s första lag:

Q = -D (dc/dx) där D är permeantens diffusionskoefficient och (dc/dx) är koncentrationsgradient.

 

 
 
Relaterad information

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.