Fukt i golv

Fuktmätningar

SP utför fuktmätningar i golvkonstruktioner och golvmaterial. Det kan ske i samband med t ex produktutveckling, skadeutredning eller produktion. När det gäller fuktmätningar i betong har vi en auktoriserad fuktkontrollant enligt Rådet för Bygg Kompetens (www.rbk.nu).


Fukt- och temperaturberäkningar

Med hjälp av fukt- och temperaturberäkningar kan förväntade fukttillstånd och uttorkningsförlopp mm i golvkonstruktioner uppskattas. I skadeutredningar och vid provningar använder vi beräkningar för att tolka och analysera mätresultat samt simulera tänkbara skadeorsaker. Vid produktutveckling och projektering av golvkonstruktioner är fuktberäkningar ett viktigt hjälpmedel för utvärdering och verifiering av olika lösningar. I samband med produktion är det viktigt att beräkna förväntade uttorkningstider för att kunna planera arbetet väl.

Fuktsäkerhetsprojektering

En fullständig fuktsäkerhetsprojektering innebär att konstruktionen utvärderas med hänsyn till alla möjliga fuktbelastningar dvs fukt utifrån (regn, slagregn, snö, is, hög relativ fuktighet), fukt inifrån (vattenbelastning samt diffusion och konvektion av fuktig inneluft), tillförd fukt i samband med bygget (byggfukt) och oväntad uppfuktning under brukstiden t ex läckage från installationer.

Fukt- och temperaturberäkningar, fuktmätningar (i labb- och fältmiljö) samt mögelresistensprovning är exempel på utvärderingsmetoder som vi kan hjälpa till med i samband med fuktsäkerhetsprojektering.

Fuktskadeutredningar

SP har lång erfarenhet av fuktskadeutredningar. Ett vanligt uppdrag, förutom ren skadeutredning, är statusinventering av byggnadskonstruktioner inför t ex en större ombyggnad. SPs utredningsmodell består av två steg.

I det första steget, som vi kallar inventering, görs följande:

  • I golven utförs fuktindikeringar vilket innebär att i stort sett varje kvadratmeter golvyta fuktindikeras. Dessutom undersöks golvet okulärt med avseende på färg- och formförändringar.
  • Vid ytter- och innerväggar lossas golvlisten något från väggen eftersom eventuella avvi-kande lukter oftast blir tydligare då. Vi noterar även om det finns missfärgningar, rostiga spikar, fuktmarkeringar etc på ytterväggens insida som kan tyda på skada och fuktkvot mäts i socklar och insida vägg. Dessa kontroller görs i princip på varje löpmeter vägg.
  • Insida vindsbjälklag kontrolleras med avseende på om det finns fuktmarkeringar som kan tyda på takläckage.

Vid steg två utförs noggranna mätningar av fukt, provtagningar för mikrobiologisk analys m m. Mätpunkterna väljs utifrån resultaten i steg 1 vilket innebär att vi frilägger konstruktionen dels där vi har indikationer på skador (t ex förhöjd fuktkvot eller unken lukt), dels i referenspunkter där vi inte har tecken på skador. Om det finns skador som påverkar innemiljön negativt så är också målsättningen med undersökningen att ange utbredningen av skadan samt ge generella åtgärdsförslag.

Relaterad information

Tjänster

ByggEffektiv energianvändningGolvmaterial

Kontaktpersoner

Eva Sikander

Tel: 010-516 51 62

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.