Termiska egenskaper - golv

Temperaturmätningar i fält

SP utför termografering och yttemperaturmätningar av golvkonstruktioner i fält. Detta utförs i regel för att lokalisera köldbryggor, luftotätheter och eventuellt fuktskador.

Värmeflödesmätningar på labb

Bestämning av värmemotstånd eller värmekonduktivitet

För att kunna beräkna eller uppskatta en golvkonstruktions isoleringsförmåga behöver man känna till de ingående materialens värmemotstånd eller värmledningsförmåga/värmekonduktivitet. Ett materials värmekonduktivitet kallas också för dess lambda-värde. SP har ett flertal provutrustningar för att kunna bestämma dessa värden. Värmemotståndet eller värmekonduktiviteten kan bestämmas för
t ex olika typer av golvbeläggningar av trä eller plast, olika isolermaterial m m. Provningarna utförs enligt de europeiska standarderna EN 12667 och EN 12664 för vilka SP är ackrediterade. Mer information om provningarna finns att läsa under Värmeisolering - VIM-kontroll

Bestämning av värmebehaglighet

Olika golvmaterial har olika förmåga att leda bort värme från t ex en bar fot. För att kunna välja en golvbeläggning som ger så bra termisk komfort som möjligt för den tänkta verksamheten i rummet kan SP prova enskilda golvbeläggningars värmebehaglighet. Provningen utförs på SPs laboratorium enligt den svenska standarden SS 92 35 14.

Temperatur och värmeförlustberäkningar

En byggnads värmeförlust genom grunden är i regel komplicerad. Grunden innehåller köldbryggor i anslutning mot t ex ytterväggar, balkar, pelare m m. Dessutom är värmeflödet genom marken och grunden tredimensionellt. SP kan erbjuda hjälp med att beräkna grundens köldbryggor, U-värde och yttemperaturer på golvet både stationärt och tidsberoende för olika klimat. Som beräkningshjälpmedel används programmen HEAT2 och HEAT3 samt de europeiska standarderna EN ISO 10211 för beräkning av yttemperaturer och köldbryggor samt EN ISO 13370 för beräkning av värmeförluster via marken.

Relaterad information

Tjänster

ByggEffektiv energianvändningGolvmaterial

Kontaktpersoner

Bertil Jonsson

Tel: 010-516 51 60

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.