Inbyggda system

RISE erbjuder ett flertal tjänster för elektronikhårdvara i säkerhetskritiska inbyggda system.
Exempel på tjänster inom elektronikhårdvara
 • Rådgivning och handledning ifråga om lämpliga standarder
 • Feleffektsanalys
 • Stöd vid tillförlitlighetsuppskattningar
 • Funktionsutvärdering
 • Stöd vid felsökning
 • Design av hårdvaruplattformen

För att uppnå funktionssäkerhet (eller pålitlighet) hos ett styrsystem är hårdvaruplattformens design oerhört viktig. Vad händer t.ex. om en kontaktor ”svetsar” eller om en mikroprocessor orsakar att en motorstyrning oavsiktligt startar en rörelse? Ett antal olika metoder finns tillgängliga för att minska sannolikheten för att ett sådant fel ska leda till en potentiellt farlig situation. Exempel på sådana metoder är användning av redundant hårdvaruarkitektur samt väl beprövade och robusta komponenter.

Produktspecifika standarder

På frågan ”Hur vet jag att min hårdvaruplattform är tillräckligt säker för det jag tänker använda den till?” finns det mycket hjälp och vägledning att hämta i olika standarder. Problemet är att hitta rätt i djungeln av olika standarder.

Olika produktspecifika standarder ställer krav på funktionssäkerhet för vissa typer av produkter - kanske din produkt och hårdvaruplattform berörs? Om inga produktspecifika standarder finns tillgängliga eller passar in på just din produkt måste mer generella standarder tillämpas. 
RISE kan hjälpa dig att hitta rätt i djungeln av olika standarder och hjälpa dig tolka dessa utifrån just din produkt. Vanliga krav som alla typer av standarder brukar handla om är kvalitativa krav eller kvantitativa krav.

Kvalitativa krav
 • Feltolerans – Hur många enkelfel kan systemet hantera innan det blir farligt
 • Beteende vid fel – hur systemet får bete sig om det upptäcker ett fel
 • Funktionella krav – exempelvis krav på vissa svarstider
  Kvantitativa krav
Sannolikheten för att ett farligt fel inträffar
 • under en viss tidsperiod (Reliability)
 • vid en viss tidpunkt (Availability)
Feleffektsanalys (FMEA)

RISE kan genomföra en feleffektsanalys på din hårdvara. En feleffektsanalys brukar användas till att undersöka om fel i elektronikhårdvaran kan leda till att produkten beter sig på ett oväntat eller felaktigt sätt t.ex. gör produkten farlig för användaren. En feleffektsanalys utgörs av två delar, en teoretisk del där felen och deras effekt(er) analyseras med hjälp av krets- eller elscheman och en praktisk del där vissa fel ansätts direkt på elektronikhårdvaran. FMEA är en så kallad ”bottom-up” metod och kan användas på alla systemnivåer för att analysera hur en komponents omgivande komponenter/delsystem reagerar på att komponenten fallerar.

Tillförlitlighetsuppskattning

RISE kan genomföra en tillförlitlighetsuppskattning av din elektronikhårdvara. Vi tar fram betydelsefulla parametrar , tex PFD, PFH mfl i enlighet med IEC 61508, och vi fäster stor vikt vid din egen erfarenhet/uppskattning av enskilda elektronikkomponenters felfrekvens
För tillförlitlighets- och/eller tillgänglighets-analys används bl a Markovmodellering, felträdsanalys, blockdiagram samt olika kommersiella verktyg.

Funktionsutvärdering

RISE kan genomföra en funktionsutvärdering för att t.ex. ge ett utlåtande om din elektronikhårdvara överensstämmer med din funktionsspecifikation. Vid en funktionsutvärdering provas vissa egenskaper hos det inbyggda systemet.

Felsökning

Har din produkt funnits på marknaden ett tag och det visar sig att något märkligt fel kan inträffa (men bara ibland, på vissa platser och kanske endast i några enstaka produkter). Har du dessutom problem med att repetera felet i ditt eget elektroniklabb? RISE kan erbjuda en felsökningstjänst där vi med våra provningsresurser och kompetensområden inom elektronik kan genomföra en kombinerad analys och provning tillsammans med dig för att försöka identifiera och/eller återskapa felet.

Utvärdering av programvara

RISE har mångårig erfarenhet av utvärdering av programvara i kritiska applikationer och erbjuder ett flertal tjänster.Läs mer...

Felinjicering i elektronik och programvara

Felinjicering ger kunskap om hur inbyggda feldetekterings- och återhämtningsmekanismer bör designas. Läs mer...

Granskning av funktionssäkerhet (Functional Safety Assessment)

Funktionssäkerhetsstandarder ställer krav på oberoende säkerhetsgranskning. Vi kan fungera som oberoende part. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.