Innemiljö - Ventilation

Varför ventilation?

Med ventilation av byggnad avses utbyte av förorenad luft mot "frisk" luft utifrån. Tekniken att åstadkomma detta varierar från äldre byggnaders självdragsventilation till fläktstyrd frånluftsventilation eller fläktstyrd till- och frånluft, ofta med värmeåtervinning.

Ventilationsproblem är ofta enkla att åtgärda varför man inledningsvis alltid bör göra en kontroll av ventilationen om man har problem med luftkvaliteten i en byggnad.

Otillräcklig ventilation kan yttra sig som

  • allmän kondens på insidan av fönster vintertid
  • instängd "tung" luft
  • dålig uppfångning av stekos i köket
  • långvarigt kvarstående kondens på badrumsspegeln efter bad och dusch

Orsaken till dessa problem kan vara brister i drift och underhåll som

  • dåligt fungerande självdrag sommartid
  • stillastående eller avsaknad av fläkt
  • igensatta filter
  • igensatta frånluftskanaler

Ventilationen skall utformas så att man får tillräcklig tillförsel av uteluft i alla rum, särskilt i sovrum.

Ur husets synvinkel och med hänsyn till risken för fuktskador kan valet av ventilationssystem vara avgörande. Självdragsventilation i hus med central uppvärmning utan varm murstock medför att överdelen av huset får invändigt övertryck, det vill säga luften vill gå ut genom otätheter i vägg och tak. Om det finns sådana otätheter är risken stor för lokal kondensutfällning och fuktproblem.

Vid val mellan olika ventilationssystem bör man välja det system som

  • ger erforderlig luftväxling i alla rum
  • skapar invändigt undertryck (t ex frånluftsfläkt).

El- och energieffektiv ventilation

Ventilationssystem skall utformas el- och energieffektivt. Det vill säga bland annat att systemlösningen skall medföra så lågt tryckfall och återvinna så mycket energi ur frånluften som möjligt. Detta är möjligt genom genomtänkt utformning och val av kanal- och komponentstorlek.

Idag talar man ofta om Mekanisk ventilation, Hybridventilation och Självdrag.

Mekanisk ventilation är vad vi är vana vid att se i våra byggnader. Mekanisk ventilation arbetar med relativt höga tryckfall, vilket kräver mekanisk arbete i alla lägen. Därav namnet. Man skiljer på F - frånluft, FT - till- och frånluft, FTX - till- och frånluft med värmeåtervinning. Mekanisk ventilation medger bästa möjlighet för värmeåtervinning.

Självdrag är beteckningen på en systemlösning som helt eller delvis baseras på drivkraften på grund av densitetsskillnaden på luften inne och ute. Denna drivkraft varierar alltså med temperaturskillnaden ute och inne, vilket medför att även ventilationsluftflödet varierar. Självdrag kan även utnyttja tryckskillnader som uppstår på grund av vind för att driva ventilationsflödet.

Hybridventilation är ett begrepp som täcker systemlösningar i en övergång mot framtidens ventilationslösningar med lågt tryck. Hybriden består i kombination mellan självdrag och mekanisk ventilation, och skall utnyttja det bästa från båda systemen. Hybrid utnyttjar naturlig drivkraft när den räcker till. I annat fall går fläktsystemet in. Hybridventilation är alltså en lösning på vägen mot balanserade lågtryckventilationssystem. I hybridventilation överventilerar man inte, vilket kan inträffa i självdragssystem. Ett hybridsystem ställer större krav på styrning och reglering än traditionella system. Även i hybridsystem har man låga tryckfall för att möjliggöra utnyttjande av självdragseffekter. I annat fall faller det under kategorin mekanisk ventilation. Se exempel på hybridlösningar i IEA-projektet eller i MEDUCA-rapporten: MEDUCA - Demonstrationsskolor för integrerad energieffektiv teknik. Rapport i PDF-format (5,8 Mb)

Framtidens ventilationslösningar kommer att baseras på det vi har lärt oss av mekanisk, hybrid och självdragsventilation. Än så länge omtalar vi det som Balanserad Lågtrycksventilation.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Teknikområden

Energiteknik

Dokument

Se även

IEA, HybVentDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Ingemar Samuelson

Tel: 010-516 51 59

Svein Ruud

Tel: 010-516 55 14

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, BOX 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se