Innemiljö - Ventilation

Varför ventilation?

Med ventilation av byggnad avses utbyte av förorenad luft mot "frisk" luft utifrån. Tekniken att åstadkomma detta varierar från äldre byggnaders självdragsventilation till fläktstyrd frånluftsventilation eller fläktstyrd till- och frånluft, ofta med värmeåtervinning.

Ventilationsproblem är ofta enkla att åtgärda varför man inledningsvis alltid bör göra en kontroll av ventilationen om man har problem med luftkvaliteten i en byggnad. Många ventilationssystem ska även genomgå obligatorisk ventilationskontroll, OVK, med jämna mellanrum. I den undersöks om ventilationen fungerar som avsett, samt om det finns åtgärder för att minska energianvändningen med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat.

Otillräcklig ventilation kan yttra sig som

  • allmän kondens på insidan av fönster vintertid
  • instängd "tung" luft
  • dålig uppfångning av stekos i köket
  • långvarigt kvarstående kondens på badrumsspegeln efter bad och dusch

Orsaken till dessa problem kan vara brister i drift och underhåll som

  • dåligt fungerande självdrag sommartid
  • stillastående eller avsaknad av fläkt
  • igensatta filter
  • igensatta frånluftskanaler

Ventilationen skall utformas så att man får tillräcklig tillförsel av uteluft i alla rum, särskilt i sovrum.

Ur husets synvinkel och med hänsyn till risken för fuktskador kan valet av ventilationssystem vara avgörande. Självdragsventilation i hus med central uppvärmning utan varm murstock medför att överdelen av huset får invändigt övertryck, det vill säga luften vill gå ut genom otätheter i vägg och tak. Om det finns sådana otätheter är risken stor för lokal kondensutfällning och fuktproblem.

El- och energieffektiv ventilation

Ventilationssystem skall utformas el- och energieffektivt. Det vill säga bland annat att systemlösningen skall medföra så lågt tryckfall och återvinna så mycket energi ur frånluften som möjligt. Detta är möjligt genom genomtänkt utformning och val av kanal- och komponentstorlek.

Det finns olika ventilationsprinciper, varav mekanisk ventilation eller självdrag är vanligast.

Mekanisk ventilation är vad vi är vana vid att se i våra byggnader. Mekanisk ventilation arbetar med relativt höga tryckfall, vilket kräver mekanisk arbete i alla lägen. Därav namnet. Man skiljer på F - frånluft, FT - till- och frånluft, FTX - till- och frånluft med värmeåtervinning. Mekanisk ventilation medger bästa möjlighet för värmeåtervinning.

Självdrag är beteckningen på en systemlösning som helt eller delvis baseras på drivkraften på grund av densitetsskillnaden på luften inne och ute. Denna drivkraft varierar alltså med temperaturskillnaden ute och inne, vilket medför att även ventilationsluftflödet varierar. Självdrag kan även utnyttja tryckskillnader som uppstår på grund av vind för att driva ventilationsflödet.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Svein Ruud

Tel: 010-516 55 14

Kristina Fyhr

Tel: 010-516 57 70

Carl-Magnus Capener

Tel: 010-516 58 52

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: