Information Security Management Professional

Genom att certifiera dig som Information Security Management Professional (ISMP) får du en internationellt erkänd bekräftelse på din kunskap och kompetens i informationssäkerhet enligt ISO 27000-serien. Vi certifierar din förmåga att analysera, utforma, införa, förvalta och genomföra revision av ledningssystem.

För de flesta organisationer är information i olika former den mest värdefulla strategiska resursen som organisationen har till sitt förfogande. Det är därför avgörande att informationen skyddas mot förlust, stöld och skador. Ett sätt att åstadkomma ett sådant skydd är att använda ett ledningssystem för informationssäkerhet som en dela i ett övergripande ledningssystem.

ISO 27000-serien är en standardserie som innehåller specifikationer och riktlinjer för inrättande  och underhåll av ett ledningssystem för informationssäkerhet. De utgör verktyg som stöd och riktlinjer för hur en organisation kan kartlägga, hantera risker och hot på ett systematiskt sätt.

Denna certifiering bygger på europeiska förhållanden och baseras förutom på de internationellt vedertagna standarderna i ISO 27000-serien, även på direktiv och förordningar som EU:s medlemsstater har att implementera i form av nationell lagstiftning.

Riktar sig till
Certifieringen riktar sig till dig som arbetar som informationssäkerhetschef/CISO, CIO, IT-chef, IT-projektledare, deltagare vid utveckling av LIS, konsult inom informationssäkerhetsområdet, säkerhetschef/CSO eller Risk Manager, informationssäkerhetsrevisor/-samordnare, beställare av IT, verksamhetsutvecklare eller på annat sätt involverad i verksamhetens informationssäkerhetsarbete.

Certifiering av Information Security Management Professional, som tidigare utfärdades av SIS, sker numera hos RISE, Research Institutes of Sweden. Från och med juli 2015 är du välkommen att ställa din ansökan direkt till oss på RISE.

RISE Certifiering
Box 553
37132  Karlskrona

 

Gör så här om du önskar att bli certifierad:

1. Läs certifieringsreglerna (nedan) för att förstå kraven

2. Gör en formell ansökan till oss (online eller via blankett)

3. Logga in på vår Kundwebb (efter att ansökan registrerats) och ladda upp intyg på din utbildning, tjänstgöring mm

4. Avvakta information från din handläggare

5. När du fått besked skriver du kunskapsprov för certifieringen via oss eller av oss godkänd utbildare

 

Certifieringsregler (sammanfattning)

Arbetslivserfarenhet och utbildning
För att erhålla certifiering krävs att du har kompetens inom informationssäkerhetens centrala områden: Styrning, Säkerhetsåtgärder, Riskhantering och Revision. Dessa övergripande kompetensområden härrör från innehåll, rekommendation och krav i källorna ISO 27000, 27001, 27002, 27005, 27007, 27008, EU-direktiv och förordningar relaterade tillinformationssäkerhet samt SS-EN ISO 19011. Den sökanden ska ha minst fem års sammanlagd arbetslivserfarenhet från informationssäkerhetsarbete inom två eller fler av de fyra kompetensområdena: styrning, risk, säkerhetsåtgärder och revision. Erfarenheten får vara maximalt 15 år gammal. Som grundutbildning accepteras gymnasieexamen eller motsvarande. Kandidatexamen eller högre från högskola/universitet kan ersätta (reducera) maximalt två års arbetslivserfarenhet.


Gilitighetstid
Certifieringens giltighetstid är 5 år. Efter 5 år kan omcertifiering ske om sökande varit yrkesverksam eller genomgått utbildning inom informationssäkerhetsområdet under minst hälften av denna tidsperiod. Sökande redovisar då verifikat på relevant fortbildning och annan information som styrker aktivitet under certifieringstiden.


Examination
Examinationen - kunskapsprovet - ingår som en del i prövningen av kompetensen inför certifiering. Kunskapsprovet är skriftligt och innefattar både flervalsfrågor och öppna frågor inom ovan angivna områden. Examinationstiden för grundprov vid förstagångscertifiering är 3 timmar. Förnyelseprov vid omcertifiering är på 2 timmars längd. För att bli godkänd i båda fallen ska 70% av maxpoängen vara uppnådd.

 

Du som är intresserad av att skriva kunskapsprov, är välkommen att kontakta tentamen.person@ri.se för mer information.


Tidigare certifierad hos SIS?

Du som har varit kund hos SIS för din certifiering är nu välkommen till oss på RISE Certifiering. Läs gärna informationsbrevet. Vi är tacksamma om du vill använda blanketten "Kunduppgifter" att uppdatera dina kontakt- och certifikatsuppgifter till oss.

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.