Värmeisolering

Att hålla Sveriges alla byggnader med ett behagligt inneklimat kräver mycket energi. Av Sveriges totala energibehov på ca 400-500 TWh/år (TWh = 1 miljon kWh) beräknas ca 50-60 TWh/år utgöra värmeförluster genom byggnadens skal, det vill säga väggar, golv, tak, fönster, dörrar. För att minska dessa förluster måste byggnader värmeisoleras bättre. Från samhällets sida finns ett starkt intresse av att begränsa förlusterna av både energi- och miljöskäl. Det är därför av stor vikt att värmeisoleringsmaterial åsätts korrekta värden, så att lämpliga material och konstruktioner används.

För att uppnå detta deltar RISE aktivt inom olika kvalitetssystem för att fastlägga värden för värmeisoleringsförmåga. Det kan gälla aktiviteter i samband med typgodkännande, certifiering (t ex KeyMark för värmeisoleringsmaterial) eller internationell standardisering av provningsmetoder.

Olika tjänster kan erbjudas; för olika produkter såsom fönster, dörrar, väggelement kan den värmeisolerande förmågan fastställas genom provning och/eller beräkning. Termiska materialdata för plana skivor och rörisolering kan bestämmas för många olika typer av material.

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.