Internationell verksamhet inom träområdet

InnovaWood
Nätverket består av FoU-institutioner inom träområdet. Det bidrar till att effektivisera medlemmarnas arbete genom att underlätta det europeiska samarbetet inom träområdet och samtidigt förbättra europeisk trä- och möbelindustris konkurrenskraft i kvalitativt hänseende.
Innovawoods medlemmar är främst aktiva inom områdena forskning och utveckling, standardisering, provning, kunskapsöverföring, kvalitetssäkring och konsultverksamhet.

COST

RISE deltar i samtliga pågående aktioner inom träområdet, genom medverkan i Management Committee eller på annat sätt.

EU-finansierade projekt

RISE medverkar och har medverkat i tjugotalet EU-finansierade projekt, bl a inom EUs ramprogram för forskning och utveckling och EUs regionala strukturfonder. Projekten genomförs i samarbete med träteknikcentra och trätekniska avdelningar vid europeiska universitet och högskolor samt med industrin. Några pågående exempel är

INTERREG BA Renovation center

INTERREG NORD Nya möjligheter för CLT

INTERREG ÖKS Urban Tranquility

 

Medlemskap i internationella organisationer

RISE är medlem i ett antal internationella organisationer. Förutom i InnovaWood är RISE medlem i International Council for Building (CIB), Forest Products Research Society, International Association for Fire Safety Science, National Fire Protection Association, International Society for Indoor Air Quality, Eurolab, IUFRO m fl.

Internationell standardisering (CEN, ISO och ASTM)

RISE verkar aktivt i ett antal standardiseringskommittéer inom EU (CEN) och internationellt (ISO) till förmån för svenska träprodukter. Arbetet är främst fokuserat på europeisk standardisering inom CEN.

Internationella konferenser

RISE medarbetare deltar med presentation i en rad tekniskt vetenskapliga konferenser. Återkommande konferenser arrangeras av CIB-W18, IUFRO, Timber Engineering Conference, Interflam, Fire & Materials, COST.
Publicerat i internationella tidskrifter
RISE publicerar årligen ett antal artiklar i utländska vetenskapliga tidskrifter, t ex Holz als Roh- und Werkstoff, Fire and Materials, Holzforschung och Forest Products Journal.

Utländska praktikanter etc
RISE har årligen ett antal praktikanter och examensarbetare från högskolor och institut, främst i Tyskland och Schweiz.

RISE har också ett samarbetsavtal med forskningsinstitutet INFOR i Chile. Det omfattar främst tre områden: sågverksteknik, ytbehandling och brandfrågor.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.