Certifiering av ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården, SS-EN 15224

En väl fungerande vård där patienten står trygg i centrum är en byggsten i vår välfärd. Att arbeta systematiskt med kvalitet inom vården är en nyckel till att utveckla verksamheten. SS-EN 15224:2012 kan vara ett effektivt verktyg i denna strävan. En certifiering ger extra energi och trovärdighet i kvalitetsarbetet.

Patientsäkerhet och kvalitet i vården baserat på individens behov är fundamentalt för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Kraven på hälso- och sjukvården är höga och genomsyrar hela organisationen – medarbetare, kompetens, teknik, resurser mm. Detta för att kunna säkerställa omhändertagandet av patienter genom hela flödet i organisationen på ett tryggt, säkert och patientfokuserat sätt.

Att aktivt arbeta med ett kvalitetsledningssystem hjälper organisationen att systematiskt och regelbundet styra och följa upp verksamheten med fokus på ständiga förbättringar.

Standarden SS-EN 15224:2012 Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården, är en anpassning av SS-EN ISO 9001:2008 till hälso- och sjukvårdens område och därmed lättare för vården att använda.

Varför arbeta med EN 15224?
Genom att använda standarden EN 15224 får organisationen ett verktyg som underlättar arbetet med att uppfylla Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

EN 15224 är i likhet med ISO 9001 processinriktad, där tre typer av huvudprocesser är identifierade – kliniska processer, forskningsprocesser, utbildningsprocesser. I standarden är det framförallt fokus på de kliniska processerna. Dessa ska identifieras, beskrivas och analyseras ur ett kliniskt riskperspektiv. Kraven på kvalitet är i EN 15224 relaterade till 11 kvalitetsegenskaper:  ändamålsenlighet, åtkomlighet (tillgång till), kontinuitet i den enskilde patientens vård, verkningsfullhet, kostnadseffektivitet, jämlikhet, evidensbaserad/kunskapsbaserad vård, patientfokuserad vård (inkl. fysisk, psykisk och social integritet), patientdelaktighet, patientsäkerhet, tillgänglighet (i rimlig tid).

Varför certifiera sitt ledningssystem?
Med det strukturerade och systematiska förbättringsarbete som en certifiering enligt EN 15224 kräver, främjas en ökad trygghet för patienter, personal och andra intressenter beträffande verksamhetens arbete för en god och säker vård. De regelbundet återkommande revisionerna av ledningssystemet bidrar till att förbättringsarbetet och effektiviteten utvecklas. En certifiering kan också användas i kommunikativa syften, både internt och externt.

Att certifiera sitt ledningssystem hos SP
SP Certifierings arbetssätt bygger på dialog och samarbete. Vårt mål är att genom revisioner bidra till ständig förbättring av våra kunders ledningssystem. SP arbetar för värdeskapande hos kund och är en helt oberoende part vid revision.


 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Birgitta Ek-Olausson

Tel: 010-516 52 81

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.