Certifierad Besiktningsman lagerinredningar

Bild från lagerhallMånga företag har lagerinredningar som pallställ, hyllställ, grenställ och djupstaplingsställ. Dessa produkter anses inte färdiga förrän de är uppmonterade och klara att tas i bruk. Då, såväl som löpande, ska besiktningar göras för att undvika att lagret blir en säkerhetsrisk. Besiktningar ska också göras av om-, tillbyggda och flyttade lagerinredningar. Reglerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som du kan läsa mer om i faktarutan nedan.


Syfte

Ett certifikat intygar att den certifierade har den kompetens som krävs för att utföra de besiktningar som behövs hos alla företag som har lagerinredningar. Certifikatet intygar också att ställda krav på en certifierad besiktningsman av lagerinredningar enligt RISE Kravspecifikation Besiktningsman lagerinredningar uppfylls. För att vara certifierad har man, utöver att genomgått en kurs och gjort ett kunskapsprov, redovisat sin erfarenhet och utbildning.

Förteckning över certifierade
Vi har en söksida där du kan söka fram besiktningsmän av lagerinredningar som vi har certifierat.

Länken ser du i högermenyn.

Arbetsmiljökrav
Enligt AFS 2006:4 (10 §) ska arbetsutrustning som slits eller åldras genomgå regelbundna kontroller. Arbetsgivaren behöver därmed ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att lagerinredningarna inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger. Detta krav finns även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (8 §, första stycket, AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete. I företagets rutiner skall framgå hur frekvent kontrollen skall utföras, vilka punkter som skall kontrolleras och vem som ansvarar för att kontrollen blir utförd.

Följande föreskrifter från Arbetsmiljöverket kan ge viktig information när det gäller arbete med lagerinredningar:

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning (med ändringar)

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (med ändringar)

AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras (med ändringar)

Har du frågor?
Kontakta oss gärna på fragor.person@ri.se

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.