Analys av restprodukter, biprodukter och avfall

Vi utför bestämningar av restprodukters sammansättning och utlakningsegenskaper utifrån standardmetoderna SS-EN 12457 (skaktest), SIS-CEN/TS 14405 (kolonntest) och EN 13656 (kemisk sammansättning).

Vi karakteriserar exempelvis askor, slagg, blästersand och naturmaterial. Parametrar vi kan hjälp till att bestämma är metaller, anjoner, löst organiskt kol (DOC), alkalinitet (ANC), totalt organiskt kol (TOC), pH, konduktivitet samt reduktions- och oxidationspotential och organiska föreningar som exempelvis PAH och PCB.

SP kan erbjuda en fullständig karakterisering av avfallet, med avseende på både miljö- och funktionsegenskaper.

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Se även

NaturvårdsverketDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Mathias Berglund

Tel: 010-516 56 69

Karin Engelhart

Tel: 010-516 52 83

Nijaz Smajovic

Tel: 010-516 50 06

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.