Sex steg till ett effektivt lågenergihus

Bygger man rätt från början finns stora pengar att hämta. Experterna inom RISE kvalitetssäkrar varje steg.
Inventering

Vid inventeringen inför en ombyggnad klarläggs vilka åtgärder som behöver genomföras. Vi kan på plats hjälpa till med en genomgång av faktorer som kan påverka innemiljö och energianvändning. Exempel på det är sådana faktorer som fuktförhållanden, fuktskadade material, riskkonstruktioner, fönstrens och klimatskärmens status, värmesystemets uppbyggnad, styr- och reglersystemets funktion, lufttäthet, bullerproblem och radonförekomst.

Kravspecifikation och anvisningar

En genomtänkt kravspecifikation är en god hjälp till byggherren vid upphandling. Vi har lång erfarenhet av att ta fram väl avvägda funktionskrav såväl som tekniska krav och även detaljerade anvisningar om hur man bör arbeta för att uppnå dessa exempelvis genom fuktsäkert byggande.

Förprojektering, beräkning och miljövärdering

Ett lyckat byggprojekt behöver klara riktlinjer redan vid förprojekteringen, vilket kan uppnås med en integrerad byggprocess där olika experter redan från början är med och värderar olika systemlösningar. Vi kan här ge ett viktigt stöd när olika lösningar skall vägas mot varandra.

Vi kan också hjälpa till med beräkningar av U-värden, värmelagring i byggnadsstommen, inverkan av luftrörelser i vistelsezon och genom klimatskal, fuktrisker, energianvändning, reglerstrategier och miljövärdering av energianvändning.

Komponentprovning

En bra systemlösning innebär att alla delar lever upp till tänkta funktioner. Komponenter i lågenergihus har ofta nya prestandakrav och kan vara obeprövade i tidigare byggprojekt.

Vi kan genom oberoende provning kontrollera att komponenter har förväntad prestanda. Detta är viktigt för byggnadsdelar som har höga krav på U-värden och lufttäthet men också för installationer som har höga krav på prestanda och tillförlitlighet.

Uppföljning / verifiering av ställda krav

Både under byggprocessen och när byggnaden är färdig är det viktigt att de ställda kraven följs upp och verifi eras. Vi har under två års tid följt upp energianvändningen och innemiljön i Lindåshusen och därmed kunnat föreslå förbättringsåtgärder och verifi erat de fastställda kvalitetskraven. 

Förvaltning

För att den färdiga byggnaden skall behålla sin goda prestanda krävs kontinuerlig uppföljning i förvaltningen. Förvaltningen är därför en betydelsefull del i SPs kvalitetssäkringssystem för innemiljö och energianvändning.

Forskningsvillan

Forskningsvillan

I Forskningsvillan kan du testa din produkt i verklig miljö med verkligt uteklimat och med en bestämd eller varierande boendetyp. Forskningsvillan har stor flexibilitet gällande värmedistributionssystem. Över 100 mätpunkter registrerar på detaljnivå hur olika installationer, komponenter eller beteenden påverkar. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kompetenscentrum

Systems Analysis

Dokument

Kontaktpersoner

Svein Ruud

Tel: 010-516 55 14

Kristina Mjörnell

Tel: 010-516 57 45

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.