Mätningar och matematiska modeller

DiagramMatematiska metoder är viktiga inom de flesta områden där mätningar görs. Ofta mäts en viss parameter men det är en annan som efterfrågas. I många fall är sambanden enkla, men det är inte ovanligt att de också är relativt komplicerade. Ofta går det också att få ut mer information av mätningarna än vad många ofta tror. SP arbetar med nya samt med etablerade matematiska metoder som bidrar till att användare skall få så mycket nytta som möjligt av sina mätningar.
Mätningar ger information

I merparten av alla mätningar som utförs inom industriella tillämpningar är orsaken till mätningen att få information om en eller flera parametrars värde. Denna information kan sedan ligga till grund för beslutsfattande eller för automatisk styrning av en process.

I många fall skiljer sig den efterfrågade parametern från de parametrar som faktiska uppmäts. Detta beror oftast på att den efterfrågade parametern är svår eller kostsam att mäta upp och därför genomförs indirekta mätningar dvs. ett antal andra parametrar mäts vars mätresultat sedan kan användas för att räkna ut värdet på den parameter som är av intresse. För att denna uppskattning skall bli så bra som möjligt bör den uppmätta informationen användas på ett korrekt sätt.

Känslighetsanalys för att mäta rätt saker

För att kunna veta vilka åtgärder som behövs för att få en bättre uppskattning av den sökta parametern är det i många fall nödvändigt att utföra en känslighetsanalys. En sådan ger information om hur mycket ett fel i en viss mätning fortplantar sig till ett fel i uppskattningen av värdet för den sökta parametern. På så sätt får man information om var extra åtgärder bör sättas in, dvs. vilka mätningar som bör förbättras för att slutresultaten skall bli så bra som möjligt.

Olika metoder för att få ut information och minimera kostnader

SP arbetar med att utveckla och tillämpa olika metoder för att få ut så mycket relevant information som möjligt från mätningar.

En vanlig metod är Sensor fusion som innebär att flertal mätningar vägs samman på ett optimalt sätt för att ge maximalt med information. Vi beräknar även hur kostnader för mätningar kan vägas mot ekonomiska konsekvenser av felaktiga beslut baserade på mätdata.

MINET - Mätning av upplevelser ”Measuring the Impossible”

Mätning där den mänskliga perceptionen eller tolkning kan användas vid komplexa, holistiska kvantiteter och kvaliteter. Läs mer...

Avancerade matematiska metoder inom metrologi

SP arbetar med att utveckla nya, samt inkludera etablerade, matematiska metoder inom mättekniken. Läs mer...

Värdering av mätosäkerhet vid produktbedömning

Vid bedömning av produkter och processer av alla slag är kvalitetssäkrad mätteknik en förutsättning för beslutsfattande och för hantering av risker.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Leslie Pendrill

Tel: 010-516 54 44

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.