Att mäta och verifera byggnadens goda egenskaper

Under byggtiden utför RISE mätningar för att verifiera att krav uppfyllts och att goda funktioner uppnåtts. Bland annat mäter vi fuktförekomst i material, ofta betong eller trä, för att veta om byggfukten torkat ut tillräckligt för att inte orsaka fuktskador i byggnaden.

Många gånger väljer byggherrar och entreprenörer att också mäta byggnadsskalets lufttäthet. Att byggnadsskalet är lufttätt är viktigt för en effektiv energianvändning, för en god innemiljö och för att undvika fuktskador.

Bullermätning

I många situationer är kraven på bullernivåer begränsande för hur och var man kan bygga i tätbebyggda områden. Klagomål på buller är vanliga från boende nära stora trafikleder och det höga bullernivåer under lång tid har negativa effekter på hälsan och välbefinnandet. Vid projektering av nya bostäder eller lokaler krävs ofta en bullerutredning och extra bullerreducerande åtgärder kan vara kostsamma. RISE akustikavdelning har lång erfarenhet av att kartlägga befintligt omgivningsbuller och beräkna framtida situationer med hjälp av mätningar och beräkningar, och kan därför vara ett stöd vid projekteringar. Vi utför också mätning och beräkning av trafikbullerskärmars insättningsdämpning och fasaders ljudisolering. Vi bedriver också forskning för att utveckla och förbättra de beräkningsmodeller som används.

Hållfasthet

Utöver dessa exempel kan vi medverka med uppföljning hållfasthetsaspekter. En täthetsprovning av byggnadsskalet utförs med hjälp av fläktar som skapar en tryckskillnad över byggnadsskalet. Läckagesökning kan utföras med hjälp av värmekamera. När man vet var luftläckagen finns kan dessa också åtgärdas.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Jan Almqvist

Tel: 010-516 54 60

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.