Nya bränslen

Nya bränslen i fordon innebär nya risker. Vi erbjuder utvärdering av vilka risker som introduceras och hur man undviker dessa.

Nya bränslen såsom E85 och olika gaser har inte samma brand- och explosionsegenskaper som bensin. Eftersom de flesta komponenter och säkerhetssystem på fordon är designade antingen för bensin eller diesel är det viktigt att veta det nya bränslets egenskaper så att säkerheten inte försämras. En av de viktigare faktorerna är bränsleångornas sammansättning och antändningsegenskaper. En bränsletank som innehåller bensin har vid rumstemperaturer en för ”fet” bränsleblandning, dvs bränsle/luftblandningen har ett överskott av bränsle.

På motsvarande sätt innehåller en dieseltank för lite bränsle bränsle/luftblandningen och betecknas därför som för ”mager”. I båda fallen innebär detta att en brand i t ex påfyllningsöppningen inte kan spridas in i bränsletanken. Andra bränslen, t ex ren etanol skapar en brännbar bränsleblandning vid rumstemperatur och en brand utanför tanken kan alltså sprida sig ner i tanken. 

 

Explosionskammare (bomb-utrustning) för bestämning av brännbarhetsområde. 

Eftersom drivmedel ofta är en blandning av olika produkter för att uppfylla gällande bränslespecifikationer är det viktigt att utvärdera den aktuella blandningens egenskaper. Vi har resurser och kompetens att utvärdera nya bränslen dvs att bestämma brännbarhetsområdet och blandningsförhållandet i de från bränslet förångade gaserna vid olika temperaturer. Specifik kunskap om brand- och explosionsegenskaperna hos olika förekommande bränslealternativ medför att man i ett tidigt stadium kan upptäcka och åtgärda risker så att det inte behöver leda till en olycka. Störst risk för antändning av bränsleångorna inne i tanken är vid tankning. Här finns olika möjligheter att reducera denna risk genom utformningen av tank och tankens påfyllningsrör. Vi kan här utvärdera tanksystem, påfyllningsanordningar.

Antändningsförsök i en bränsletank vid påfyllningsrörets mynning för att utvärdera förekommande skyddssystem.

Ett exempel på en utvärdering av ett nytt bränsle ges i SP rapporten 2007:39 (länk till höger) där bränslet E85 som är en blandning av etanol och bensin undersöktes. E85 av sommar- respektive vinterkvalitet konditionerades och sammansättningen av bränsleångorna analyserades vid olika temperaturer. Prover av gasblandningen togs också ut och fördes in i en explosionskammare (”bomb-utrustning”) där gasblandningen antändes. Försöken visade t ex att bränsleångorna inte alls har samma sammansättning som vätskefasen utan innehöll en betydligt större andel bensinfraktioner. Detta är i sig gynnsamt ur säkerhetssynpunkt då det gör att bränsleångorna från E85 mer liknar bränsleångorna från vanlig bensin. Det temperaturintervall då bränsleångorna från E85 (sommarkvalitet) är brännbara bestämdes till ca +5˚C ner till ca - 18 ˚C. Som jämförelse kan nämnas att bensinångorna blev brännbara först vid ca -20˚C. Den nedre temperaturgränsen bestämdes inte i undersökningen. E85 innebär således en något förhöjd risk jämfört med bensin, och då främst vid kall väderlek. Även olika bränsletankar och påfyllningsrör utvärderades. En del bränsletankar som provades uppvisade markanta skillnader.

Provtagning av bränsleångor runt tanköppningen för att studera inverkan av utformningen av påfyllningsrör, öppning och påfyllningspistol på emissionen av bränsleångor i samband med tankning.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Henry Persson

Tel: 010-516 51 98

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.