Ombyggnad och renovering

Sveriges byggnadsbestånd förnyas med ca 1 % per år, vilket innebär att vi under lång tid kommer att leva med de byggnadsverk som redan finns. För att säkerställa säkerhet och funktion krävs kunskap om byggnadsverkens status. RISE kan medverka genom hela ombyggnadsprocessen.

Byggbeståndet i Sverige byggs om eller genomgår en omfattande renovering ett antal gånger under byggnadens livslängd. Bakgrunden kan vara att byggnaden behöver anpassas efter ny användning, önskemål om en standardhöjning, behov av att minska energianvändning eller för att problem uppstått (exempelvis i form av fuktskador eller hållfasthetsbrister).

RISE kan bistå genom hela processen

För att ombyggnaden eller renoveringen skall bli så effektiv som möjligt hjälper RISE fastighetsägaren att göra en inventering av olika egenskaper och eventuella skador. Inventeringen mynnar i åtgärdsförslag och förslag på kravformuleringar. Inventeringen ligger till grund för en effektiv ombyggnadsprocessen och kvalitetssäkring. Under ombyggnadsprocessen kan vi även bistå med verifierande mätningar.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Carl-Magnus Capener

Tel: 010-516 58 52

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.