CE-märkning av personlig skyddsutrustning

RISE är anmält organ (Notified Body) för certifiering av personlig skyddsutrustning enligt direktiv 89/686/EEG. Certifieringen ger tillverkaren möjlighet att CE-märka produkten, vilket är en nödvändighet för att kunna släppa ut produkten på den europeiska marknaden. Direktivet, som ibland kallas PPE-direktivet (från engelskans Personal Protective Equipment) är överfört till svensk lag via Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1996:7.

För tillverkare av personlig skyddsutrustning av kategori II och III måste tillverkaren anlita ett s.k. anmält organ som genom en typkontroll bekräftar att produkten uppfyller tillämpliga krav i direktivet. Typkontrollen sker mot en harmoniserad europeisk standard, om en sådan finns. Efter godkänd typkontroll utfärdas ett intyg om EG-typkontroll (benämns ibland certifikat). När det gäller kategori III-produkter måste tillverkaren förutom typkontrollen också låta ett anmält organ kontinuerligt kontrollera de tillverkade produkterna. Detta kan ske genom kontroll av produkterna alternativt granskning av tillverkarens kvalitetssystem. Tillverkaren väljer själv vilket alternativ som skall tillämpas

Tjänster
RISE har behörighet som anmält organ för personlig skyddsutrustning inom följande områden:

  • Typkontroll enligt direktivets artikel 10
  • Granskning av kvalitetssystem enligt direktivets artikel 11A och 11B

Områden och kontaktpersoner (se även till höger):

  • Fallskyddsutrustningar (selar, linor, falldämpare, glidlås): Klas-Gustaf Andersson
  • Huvudskydd (Hjälmar mm såväl för yrkesbruk som för fritid, ansikts- och halsskydd för ishockeyspelare): Klas-Gustaf Andersson
  • Skyddskläder för hög synbarhet: Maria Nilsson Tengelin
  • Reflexer: Maria Nilsson Tengelin
  • Skyddsglasögon för innebandyspelare: Lars-Åke Henriksson
  • Granskning enligt 11A resp 11B: Lennart Aronsson

 

Direktivets text kan läsas på kommissionens hemsida, där man också kan få information om vilka standarder som har harmoniserats. Att en standard har harmoniserats betyder bland annat att man vid framtagandet har tagit hänsyn till de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktivet.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: