Processteknik

För att livsmedelsindustrin skall kunna hantera utvecklingen mot det allt större antalet artiklar krävs en ökad flexibilitet i produktionssystemet och därmed ny produktionsstrategi. Genom att arbeta med principerna inom Lean production och Green Lean kan livsmedelsföretagen minska sina kostnader och öka flexibiliteten. Arbetet kräver såväl kunskap om det övergripande systemet, produktionstekniken, som de enskilda processerna.

Processtekniska frågor inom livsmedelsområdet berör allt från hur processen påverkar kvalitet och hållbarhet till tekniska val, energiförbrukning och produktionskostnader.
Hos oss pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla och utvärdera livsmedelsprocesser.

Vid tillverkning av livsmedelsprodukter går råvarorna ofta igenom flera processteg som har önskade, och ibland även oönskade, effekter. Olika kriterier måste balanseras mot varandra för att finna den optimala lösningen.

Vi har praktisk och teoretisk kunskap om produktionsteknik och Lean production samt ett stort antal processtekniker, deras påverkan på livsmedel och hur de bäst utnyttjas. Denna kunskap har vi stor nytta av i uppdragen för våra kunder.

För att hitta resursslöserierna i systemet Vi utför bl a värdeflödesanalysersamt processanalyser, dvs vi hjälper dig att identifiera vad som är bästa åtgärd i systemet och i processen vid produktutveckling, vid kvalitets- eller produktionsproblem eller inför investeringar.

Vi gör processoptimeringar. Med hjälp av beräkningar, statistisk försöksplanering och vår erfarenhet kan råvaror och process utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål.

Med hjälp av den samlade livsmedelskompetens som finns hos oss kan vi ge våra kunder ett bra stöd vid förändringsarbete, i utvecklingsfrågor och vid akuta problem. Vi har lokaler, produktionsutrustning, apparatur, mätinstrument och beräkningsverktyg för att utföra uppdrag såväl på SP som ute hos företagen.

Vi arbetar med såväl stora som små företag och sätter ofta samman projektgrupper med flera kompetenser för att finna bästa lösningen på aktuella frågeställningar.

Vi kan erbjuda:

Effektivisering av livsmedelsprocesser

Genom praktisk erfarenhet, planerade försök och statistisk utvärdering trimmar vi processer mot önskvärda egenskaper.


Utvärdering av utrustning

Vi utvärderar prestanda, kvalitet och teknikalternativ.


Nya process- och mättekniker

Vi både bevakar utvecklingen av nya tekniker och är med i utvecklingen av ny utrustning. Genom en öppen attityd gentemot alla branscher kan vi också snabbt anpassa nya landvinningar i andra typer av processindustrier till livsmedelsföretagen.


Simulering och optimering

Vi har spetskompetens inom simulering av mikrovågsvärmning. Vi har dessutom flera andra verktyg för att modellera och optimera processer som rör värmning och kylning av livsmedel.


Matberedning och produktutveckling

Tillagningsanvisningar. Anpassning av produkter för annan beredning eller tillagning. Optimering av receptkostnader.

Kurser

Företagsanpassade kurser både hos oss och på plats i kundföretaget.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Birgitta Raaholt

Tel: 010-516 66 57

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.