Provning av radiokommunikationsutrustning

För att få placera en radioprodukt på den europeiska marknaden måste den CE-märkas enligt Radio-direktivet (RED: 2014/53/EU). CE-märkningen styrs av de väsentliga kraven i direktivet.
Ackrediterad radioprovning av radioegenskaper

Ett av kraven för att få CE-märka radioutrustning är att det väsentliga kravet ”effective use of spectrum” i Radio-direktivet är uppfyllt. Ett sätt att uppfylla det är att prova enligt harmoniserade standarder. ETSI är den organisation som tar fram dessa standarder. Om harmoniserade standarder inte finns tillgängliga behövs ett EC-type examination certificate utfärdat av en Notified body. RISE är Notified body för Radio-direktivet.

RISE kan erbjuda ackrediterad radioprovning enligt de vanligast förekommande europeiska standarderna (ETSI) för både analoga och digitala radioutrustningar från det lågfrekventa Hz-området upp till mikrovågsområdet (GHz).

Huvudsyftet med radioprovningen är att skydda radiospektrum från onödiga störningar. I de flesta regioner (EU, USA, Asien etc) finns det tekniska krav som måste uppfyllas för att en radioutrustning ska få säljas eller användas.

Sändardata som bärvågsfrekvens, effekt och signalrenhet samt vissa prestanda på mottaggaren ska mätas upp och antingen användas för egendeklaration eller godkännande hos myndighet. Olika länder och regioner har ofta olika tekniska krav på radiosändare.

RISE kan också bistå med hjälp för karakterisering av antenner till radioutrustning som antenndiagramsmätning, effektivetsmätning och antenngainmätning.

RISE är godkända för provning på Nordamerikanska marknaden

För USA-marknaden är det ett krav att alla radiosändare certifieras/typgodkänts hos den amerikanska frekvensmyndigheten (FCC). RISE är godkända för FCC-provning av de vanligast förekommande radioutrustningarna över frekvensområdet 9 kHz till 100 GHz.

RISE är, som enda i Sverige, utsedd av FCC till TCB (Telecommunication Certification Body). Det innebär att vi har möjlighet att utföra den certifiering som FCC kräver för radiosändare och därmed utfärda godkännande för den amerikanska marknaden.

Vi kan även genomföra motsvarande test för Kanada (ISED) och hjälpa till med certifieringar/godkännande (FCB) för den Kanadensiska marknaden.

EMC
 

Enligt Radio-direktivet i Europa, ska radioutrustning uppfylla krav för EMC. Ett sätt att uppfylla det är att prova enligt harmoniserade standarder.

ETSI är den organisation som tar fram dessa standarder för EMC på radioutrustning och deras standardserie ETSI EN 301 489 är den som föreskriver vilka krav som gäller för olika typer av radioutrustning. De flesta typer av radioutrustning finns representerade i denna serie men givetvis finns det undantag och det kan då förekomma separata produktstandarder för den typen av utrustning.

Ackrediterad EMC-provning

EMC-provning av radiosändare består av två delar. Dels emissionskrav, vilket ställer krav på vad utrustningen skickar ut för icke-önskvärd emission på kablar och kraftmatning, samt immunitetskrav, vilket ställer krav på radioutrustningens störtålighet, prov utförs både strålat och ledningsbundet på externa kablage.

RISE kan erbjuda ackrediterad EMC-provning enligt de vanligast förekommande delarna av standardserien ETSI EN 301 489 och andra internationella EMC-standarder. Vi har även lång erfarenhet av EMC-provning inom specifika områden som militär- och fordonsprovning.

Emissionsmätningar

Internationella EMC-krav utanför Europa har oftast bara krav på emissionsmätningar för EMC. De flesta regioner och länder lutar sig mot CISPR-standarder gällande emissionskraven för EMC. Immunitetskraven är oftast inget lagkrav men kan vara ett krav från vissa industrier eller verksamheter som telekomindustrin, sjukhus och offentliga förvaltningar. 

För den Nordamerikanska marknaden består EMC-kraven endast av emissionsmätning.

Elsäkerhetsegenskaper

Radio-direktivet ställer även krav på skydd av hälsa och säkerhet för användaren. Radio-direktivet har motsvarande krav som lågspänningsdirektivet. Enligt lågspänningsdirektivet så är viss utrustning undantagna från krav i fall de jobbar med spänningar under vissa nivåer. Radio-direktivet upphäver dock detta undantag och det innebär att all radioutrustning ska elsäkerhetsutvärderas oberoende av spänningsnivåer.

De harmoniserade standarder som gäller för radioutrustning är EN 60 950-1, EN 62368-1 och EN 60 215. RISE är ackrediterade för dessa standarder och kan erbjuda fullständig elsäkerhetsutvärdering för radioutrustning.

Krav på elsäkerhet på USA marknaden

På USA-marknaden ställs kraven för elsäkerhet bland annat av OSHA, Occupational Safety and Health Administration. Man anger att utrustning som används på arbetsplatser ska vara säker och certifierad av ett OSHA-erkänt organ. Andra kravställare kan vara försäkringsbolag och lokala myndigheter. Man har inte heller motsvarande spänningsgränser som finns i EUs lågspänningsdirektiv.

Vi rekommenderar alltid att våra kunder att genomför en elsäkerhetsgranskning även för USA-marknaden. Utförs den tekniska granskningen tillsammans med en granskning för EU-marknaden blir tilläggskostnaden minimal. Sedan tillkommer kostnader för certifiering och fabrikskontroller. Standarden för telekomprodukter UL 60 950-1 är mycket lik EUs EN 60 950-1. Även den nya standarden UL 62368-1 är identisk med IEC 62368-1.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.