Certifiering av sakkunniga inom radon

Radontekniker.Radonproblem i byggnader är komplexa. Det behövs lösningar baserade på både sakkunskap och erfarenhet inom markradon, radon i byggnadsmaterial, radioaktivitet i vatten liksom rätt metodik och verktyg. RISE Certifiering har tagit fram en ny personcertifiering inom radonområdet i samverkan med bl a Svensk Radonförening och myndigheter.

De nya reglerna optimerar förutsättningarna kring kompetens utifrån beställare (fastighetsägare och -förvaltare) och de yrkesverksamma i radonbranschen. Vår gemensamma förhoppning är att dessa certifieringar, liksom de utbildningar som finns tillgängliga på marknaden, på sikt ska säkra en god kvalitetsnivå inom sakområdet.

 

De nya certifieringsreglerna ger dig möjlighet att söka fyra behörigheter beroende på din bakgrund och erfarenhet:

 

1. Kompetensområde Besiktning/Utredning
Certifierad Sakkunnig inom radon i denna kategori utför undersökningar av byggnader för att ta fram åtgärdsförslag för att åtgärda radonproblem. Arbetet innefattar kontroll av byggnadsmaterial, ventilation och övriga källor till radon (mark, vatten). För privatbostäder kan sådana utredningar även ligga till grund för ansökan om radonbidrag.

Den certifierade tar fram underlag för beställare eller direkt mot entreprenör som underlag för åtgärder.

 

2. Kompetensområde Radonprojektering
Certifierad Sakkunnig inom radon i denna behörighet projekterar radonförebyggande åtgärder och kan fungera som bygg-/projektledare samt beställarstöd vid genomförande av sådana förebyggande åtgärder.

 

3. Kompetensområde Mätning
Certifierad Sakkunnig inom radon i denna kategori genomför radonmätningar utifrån ”Anvisningar” tillgängliga hos SSM. Gäller såväl mätningar över lång tid som kort tid och registrerande mätningar. Mätningar för privatpersoner (årsmedelvärde) kan utgöra underlag för ansökan om radonbidrag, men korttidsmätning kan även utgöra underlag i samband med fastighetsförvärv. Utför även mätningar som underlag till slutkontroll/slutbesiktning. Genomför utplacering/inhämtning av mätdosor och mätare, samt tar fram mätresultat och rapporterar. Genomför även registrerande mätningar i lokaler med tidsstyrd ventilation, samt räknar fram ”dagsmedelvärden” för den tid lokalen används enligt SSMs Metodbeskrivningar.


4. Kompetensområde Radonåtgärder/Radontekniker
Certifierad Sakkunnig inom radon i denna kategori utför bygg- och rivningsrelaterade arbeten vid radonsanering, vanligtvis under ledning av annan person som projekterat åtgärderna eller ansvarar för utförandet.


För mer information om certifieringen och ansökan se länkar uppe till höger samt länk till ansökan online till vänster. 
 

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.